Sveriges Radios vd Cilla Benkö: Bra att frågan lyfts

I dag publicerar Dagens Nyheter en artikel om ett upprop där ett antal Sveriges Radio-medarbetare och tidigare medarbetare lyfter upplevelser av rasism och brist på representation  på arbetsplatsen Sveriges Radio. Ett upprop som också andra medier rapporterade om i förra veckan. Som vd för Sveriges Radio, och ytterst ansvarig för arbetsmiljön, vill jag vara väldigt tydlig och betona att jag tycker att det är bra och viktigt att deras perspektiv på arbetsmiljön kommer fram. Samtal är alltid vägen framåt och alldeles nödvändigt när det gäller sådant som är viktigt på riktigt. Därför har vi haft två möten med dem som står som initiativtagare där vi har jämfört våra bilder av företaget Sveriges Radio. De enskilda som har skrivit under uppropet har sedan haft individuella samtal med sina chefer som också har genomfört gruppsamtal med alla som jobbar på berörda redaktioner.

Jag blir både ledsen och bekymrad när jag läser det som medarbetarna berättar om. Det här är en fråga som hela företagsledningen tar på allra största allvar. Sveriges Radio är en del av samhället i stort och det är ett tuffare klimat i Sverige i dag. Som del av en minoritet kan man bli utsatt när man åker tunnelbana, man kan bli utsatt på krogen och så kommer man till jobbet och där kan det också vara tuffa diskussioner. Därför är det viktigt att vi fortsätter att diskutera arbetsmiljön och hur vi bemöter varandra på Sveriges Radio.

Med det sagt känner jag inte alls igen mig i bilden av att Sveriges Radio skulle vara en rasistisk arbetsplats med rasistiska medarbetare. Vi har prioriterat att få in medarbetare som tillför olika perspektiv och bakgrunder som vi saknar, och där är etnicitet är en av flera faktorer vid sidan om exempelvis kön, sexuell läggning eller funktionsvariation. Tittar vi enbart på etniciteten har omkring var fjärde medarbetare på Sveriges Radio utländsk bakgrund.

Sveriges Radio har en absolut nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling. I medarbetarundersökningen svarar 91 procent att de håller med om att deras arbetskamrater behandlar dem med respekt. De som svarat att de känner sig diskriminerade hänvisar i första hand till ålder och i andra hand till kön. För företagsledningen har det hela tiden varit en högprioriterad fråga att alla medarbetare ska behandlas lika och ha samma förutsättningar. Olikheterna är vår styrka. Jag känner mig trygg i att våra chefer delar den ambitionen och jag vet att de följer upp och tar diskussionen när något inträffar. Självklart uppstår meningsskiljaktigheter på ett så stort företag på Sveriges Radio.

En sak som jag däremot ser att vi som organisation behöver jobba vidare med, och våga se, är att omedvetna fördomar finns överallt. Det betyder inte att vi ska acceptera att det är så, och det innebär absolut inte att vi ska tolerera ett fördomsfullt bemötande. Men däremot behöver vi alla ta ansvar för att bygga in strukturer i våra arbetsprocesser som motverkar det som ligger under ytan. En dialog som behöver ske i hela företaget.

Vi i företagsledningen har, efter att noggrant ha undersökt och kontrollerat de exempel som nämns i uppropet, sett att det i vissa fall saknas fakta och i andra att uppgifterna är felaktiga. Exakt vad och på vilket sätt kan jag inte gå in på offentligt, där måste integriteten för den enskilde medarbetaren gå före. Det gäller både det som beskrivs om publicistiska bedömningar och rekryteringar samt i vissa dialoger som förts. Vi ser inte heller några indikationer på att rasism skulle förekomma på Sveriges Radio i vare sig utvecklingssamtal, i samtal med facket och skyddsombud eller genom att vi fått in några ärenden på andra vis. Det är såklart bra men det fråntar ju inte det faktum att dessa personer ska tas på allvar – och det gör vi. Vi kommer att fortsätta det arbete som pågår med att bredda perspektiven i vår bevakning och bland våra medarbetare.

Cilla Benkö, vd Sveriges Radio