Gängkriminalitet

Alla partier stödjer förslag om skärpt straff för vapenbrott

2:00 min

Från höger till vänster ställer sig samtliga partier i riksdagen bakom regeringens förslag om skärpta straff för vapenbrott, enligt vad Ekot erfar. Samtidigt kräver en majoritet att ansvarig minister Mikael Damberg ska sjösätta en översyn av hela vapenlagstiftningen.

Användningen av illegala skjutvapen är ett allvarligt samhällsproblem, enligt regeringen, som vill att straffen ska skärpas ytterligare.

Lagförslaget, som är en del av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet, får alltså stöd av samtliga riksdagspartier. Det framgår av justitieutskottets utkast till bestänkande som Ekot har läst.

"Det är av största vikt att åtgärder vidtas för att minska antalet skjutningar och sprängningar samt förekomsten av illegala skjutvapen och explosiva varor", skriver ett enigt utskott. Det formella beslutet fattas på torsdag.

Lagändringarna, som ska träda i kraft redan den första december, innebär bland annat att fler vapenbrott ska betraktas som grova, eller synnerligen grova.
Vid bedömningen av om ett vapenbrott är grovt ska det särskilt beaktas om vapnet har hanterats i en miljö som gör att det kan komma till brottslig användning. Det kan till exempel handla om bostäder där det förekommer narkotikaförsäljning.

Det här upplägget var emellertid något som juristerna i Lagrådet hade invändningar mot, med motiveringen att det är en oklar formulering och att det inte går att avgöra var gränserna går.

Samtliga partier ställer sig också bakom förslaget att höja maxstraffet för de synnerligen grova brotten från fängelse i sex år till fängelse i sju år. Fler vapen än i dag ska också kunna bedömas som särskilt farliga.

En majoritet i riksdagen, bestående av alla partier utom Socialdemokraterna och Miljöpartiet, vill också att regeringen nu ska genomföra en översyn av den samlade vapenlagstiftningen, enligt vad Ekot erfar.

Man anser bland annat att det måste bli en tydligare skillnad i lagen mellan hanteringen av illegala vapen i kriminella miljöer och legala vapen – som används för jakt och sportskytte.