bioenergi

Dagens skog kan inte lösa vårt fossila energiproblem

2:00 min

Den svenska skogen verkar inte räcka till för att ta fram så mycket bioenergi som näringslivet hoppas att den ska bidra med för att vi ska kunna övergå till ett fossilfritt samhälle.

Behovet av bioenergi väntas öka kraftigt i Sverige under de närmaste decennierna som en del av att gå över till ett fossilfritt samhälle.

Men det finns ett stort problem. Det är att den svenska skogen inte ser ut att räcka för att ge oss så mycket bioenergi som skulle behövas.

Skogsskötselprofessorn Tomas Lundmark från Sveriges lantbruksuniversitet har jämfört det förväntade behovet av bioenergi för att göra flera branscher fossilfria till 2045 med hur mycket mer det skulle gå att få från skogen. Resultatet presenterar han i en rapport som fått heta Skogen räcker inte.

– Det blev tydligare och tydligare att det här inte går ihop, säger han.

En slutsats är att tillväxten behöver öka med 30 till 90 procent på den mark som används för virkesproduktion idag om skogen ska räcka.

Det är bland annat ett problem eftersom det lätt blir konflikt mellan åtgärder som ökar trädens tillväxt och att värna om skogens naturvärden.

Svante Axelsson från organisationen Fossilfritt Sverige säger också att skogen har sina begränsningar. Men han hoppas att teknikutvecklingen med mer el och vätgas i våra energi- och transportsystem ska minska behovet av bioenergi.

– Vi kommer att överraskas positivt, vill jag påstå, över att vi får ihop pusslet. Men den statiska ögonblicksbilden är att det inte finns tillräckligt med skog för att byta ut alla fossila bränslen.

Hör mer om skogen och bioenergin i Vetenskapsradion Klotet