Klimat och jordbruk

Europas bönder släpper ut allt mindre lustgas

2:00 min

Det europeiska jordbrukets utsläpp av lustgas har minskat de senaste 40 åren och ny kunskap om gödsling kan ytterligare minska utsläppen av denna starka växthusgas.

Världens utsläpp av den kraftfulla växthusgasen lustgas ökar så kraftigt att klimatmålen äventyras, enligt en studie i Nature.

Jordbruket är den största utsläpparen eftersom en del av den kvävegödsel som tillförs marken ombildas till lustgas och andra kväveoxider.

Den enda kontinent i världen där utsläppen inte ökat, utan tvärtom minskat de senaste 40 åren, är i Europa.

Minskningen i Europa kan ha flera förklaringar. Bland annat att ökande mängder livsmedel produceras på andra kontinenter och då flyttar även utsläppen.

Men studien kopplar ihop minskningen inom jordbruket med framgångsrikt miljöpolitik. Det gödslas idag med mindre mängder kväve än tidigare och modern teknik gör det möjligt att med bättre precision lägga på så mycket kväve som grödan behöver, enligt Holger Kirchmann, professor på institutionen för mark- och miljö på SLU.

Och han menar att det kan bli ännu bättre om man gödslar djupare än idag.

– När vi placerar gödseln på 20 centimeters djup istället för fem till sex centimeter som det är idag minskar vi kväveoxidavgångarna med 90 procent och får ändå en tio procent högre skörd.

SLU-forskarnas förklaring till att försöken med djupare gödsling ger både högre skörd och minskade gasutsläpp är att kväveoxiderna som avges från kvävegödseln har en längre väg att vandra innan de når atmosfären. Och på vägen upp kan gasen ombildas och tas upp av växternas rötter.

– Jag har en positiv syn på framtiden, säger Holger Kirchmann. Vi kan faktiskt med mycket effektivare åtgärder som precisionsodling, delade givor och djupare gödsling nå väldigt långt. För det gör man inte idag i stor skala, så det finns en väldigt stor potential.


Ref. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2780-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s10705-020-10089-3