Corona på äldreboenden

IVO: Allvarliga brister i vården av äldre

1:24 min

Regionerna har inte tagit sitt huvudansvar för sjukvård av äldre på särskilda boenden för äldre under pandemin, säger Sofia Wallström, generaldirektör på IVO.

Resultatet av granskningen visar att en femtedel av patienterna, 16-22 procent, inte fick en individuell läkarbedömning. Det är en hög siffra enligt IVO:s.

Bland de personer som inte fick en individuell bedömning fick ungefär 40 procent av dem heller inte en individuell bedömning av en sjuksköterska.

– Det är inte acceptabelt, det är väldigt grundläggande, säger Sofia Wallström på IVO.

Det blev inte bättre mot slutet av den granskade perioden jämfört med i början av pandemin.

– Alla patienter har rätt till en individuell medicinsk bedömning, ingen ska bli föremål för en generell bedömning, säger Peder Carlsson, avdelningschef på IVO.

Enligt IVO har patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19 på särskilda boenden som huvudregel behov av medicinsk bedömning av högsta medicinska kompetensen, dvs läkare.

Äldre som bor på äldreboende och deras närstående har heller inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

– Ställningstaganden och brytpunktssamtal har inte genomförts på det sätt som föreskrivs gällande delaktighet för patient och anhörig. De har inte heller dokumenterats som sig bör, säger Peder Carlsson.

Bristerna är systematiska och lägstanivån är för låg, enligt granskningen.

Samtliga 21 regioner har nu fått beslut riktade till sig av Ivo. Beslutet består av fyra punkter, bland annat att äldre på särskilda boenden inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

En annan punkt handlar om att ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk.

Samtliga regioner åläggs redovisningsansvar. Senast den 15 januari 2021 ska regionerna svara IVO. Alla regioner behöver vidta åtgärder och genomföra förbättringar. IVO kommer att försätta sin granskning av sjukvården på äldreboenden under våren 2021.

Journalgranskningen gjordes mellan februari till juni. IVO valde ut boenden att granska med förhöjd riskprofil, de begärde även in journaler från primärvård och den kommunala vården för personer med covid-19.

De flesta patienterna var mellan 85-95 år gamla. Alla patienter hade minst två journaler. Man intervjuade medicinetiskt ansvariga sjuksköterskor, hälso- och sjukvårdsdirektörer, sjuksköterskor, verksamhetschefer och läkare. Man har också tagit in information från allmänhetens tips till IVO.