Svenska vatten

Ny rapport: Läkemedelsrester i svenska vatten - fortsatt problem

1:54 min

Läkemedelsrester i svenska sjöar och vattendrag är ett problem som fortsätter. Branschorganisationen Svenskt Vatten vill bland annat se ett förbud mot receptfria läkemedel som innehåller ämnet Diklofenak - som bedöms vara särskilt problematiskt. En annan åtgärd som diskuteras är mer avancerade reningsverk.

Läkemedelsrester i svenska sjöar och vattendrag är ett fortsatt problem. Diklofenak, som är vanligt förekommande i smärtstillande läkemedel, pekas ut som ett extra stort problem i en ny rapport från branschorganisationen Svenskt Vatten som företräder vatten- och avlopps-organisationernas intressen.

– Vi hittar Diklofenak i över hundra svenska sjöar och vattendrag, och vi hittar dem i över de gränsvärden som havs- och vattenmyndigheten har satt för att det ska vara en bra vattenkvalitet. Det är skadligt för bland annat fisk som rent konkret råkar ut för exempelvis njurskador.

Enligt Anders Finnson som är miljöexpert på Svenskt vatten räcker det med en tablett Diklofenak på 25 miligram för att förorena 2 miljoner liter vatten. Diklofenak är särskilt svårt för reningsverken att fånga in. Ska de klara det behöver de byggas ut, vilket kan kosta flera miljarder.

De åtgärder Svenskt Vatten vill se är ett förbud mot receptfria läkemedel som innehåller Diklofenak - för att minimera konsumtionen och ett större producentansvar, att framförallt läkemedelsföretagen bör bekosta utbyggandet av reningsverken.

Erland Björklund som är professor i analytisk kemi på Högskolan i Kristianstad, vill snarare se en utbyggnad av reningsverken som huvudåtgärd mot problemet med läkemedelsrester.

- Jag är fullt med på att vi måste jobba uppströms för att minska förskrivningar som är onödiga. Men det får inte bli ett hinder att man väntar på att allt ska ske uppströms så att man väntar på att göra något nedströms. Men får också lägga in aspekten att här är inte bara läkemedel utan så många andra ämnen som vi också åtgärdar genom att sätta avancerad rening på plats de kommande åren.

Rapporten från Svenska Vatten finns att läsa här.