Lex Maria-anmälare ska skyddas

Ett förändrat Lex Maria-system ska övertyga vårdpersonal att våga anmäla felaktigheter. Målet är att öka säkerheten för patienterna. Det är tanken bakom ett förslag som Socialstyrelsen lämnat till regeringen.

Förslaget innebär att vårdpersonal som själva anmäler sina misstag inom en vecka, ska ha större chans att slippa påföljder i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Vårdförbundets ordförande i Kronoberg, Carina Hermansson, säger att det är ett steg i rätt riktning men att det finns mycket mer att göra.

- Det ska vara en naturlig del i det vardagliga arbetet att rapportera misstag och risker för misstag, utan att man ska behöva känna den enskilda skyldigheten personligen, säger Carina Hermansson.

Enligt Lex Maria är all sjukvårdspersonal skyldig att anmäla fel och brister som riskerar patientens säkerhet. Meningen är att sjukvården ska kunna förebygga upprepade misstag.

Händelser av allvarligare karaktär hamnar hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som har möjlighet att utdöma disciplinära påföljder, till exempel att legitiamtionen dras in för en enskild person. Det här gör att det finns en rädsla och ovillighet att rapportera.

Tanken med socialstyrelsens aktuella förslag är att flytta fokus från den enskilda vårdutövaren till systemfel och brister i organisationen. Vårdpersonal som anmäler en händelse inom en tidsgräns på sju dagar ska också slippa oroa sig för påföljder. Då finns detaljerna i färskt minne och arbetsgivaren kan snabbare ta tag i problemet, resonerar socialstyrelsen.

Men Carina Hermansson anser att det finns mer att göra för att den totala vårdmiljön ska bli ännu bättre. En stor fråga är bemanningen, men också att ha mer konkreta redskap i arbetet med säkerheten:

- Jag tycker att det skulle vara en rutin där man inför varje moment eller vid varje risksituation har bedömningsmallar där man kan fylla i, liknande som man har i flygindustrin, där man gör checklistor och avvikelserapporter. Och att det ska vara en naturlig del av arbetet, säger Carina Hermansson.