Ornitologer: Fågelskydd längs Botniabanan otillräckligt

Striden om hur Botniabanan ska kunna byggas utan att förstöra ett av norra Europas främsta rastområden för fåglar går vidare. Nu är Banverket klart med sin kompletterande utredning till Miljööverdomstolen om vilka kompensationsåtgärder för fågelskyddet som ska vidtas.

Banverket håller fast vid sitt huvudalternativ, det så kallade Änget, trots att det har kritiserats bland annat för att det ligger för nära Umeå flygplats.  

Per Hansson, vice ordförande i Västerbottens ornitologiska förening anser att förslaget är otillräckligt. 

– Det är egentligen bara tragiskt att se hur urvattnat det här så kallade kompensationspaketet har blivit. Den stora bristen är att man hänger kvar vid Änget, våtmarken som egentligen inte har någon som helst framtid framför sig. Den är alltså dömd att bli utdikad redan innan den är gjord, säger Per Hansson. 

Luftfartsstyrelsen anser att Änget är olämpligt som kompensationsobjekt för det som går förlorat när järnvägen dras genom deltat.

Änget ligger en kilometer från landningsbanan för Umeå flygplats. Där ska gäss och tranor rasta, och risken finns att de kan krocka med flygplan.  

Miljööverdomstolen har då ställt krav på att få andra alternativ. Men Banverket vidhåller att Änget ska vara huvudalternativet. 

Brånsjön plan B
Om det i efterhand skulle visa sig att Änget inte fungerar, då vill man förbättra en annan fågelsjö, Brånsjön, som ligger tre mil från deltat. Man föreslår även omvandling av åkermark till våtmark. 

– Det är alltså fråga om skötsel av strandängar, att anlägga mindre små översvämningar på åkermarkerna. En stor del, närmare bestämt 30 procent av den areal som Banverket föreslår, ligger inom den egna störningszonen inom 350 meter på ömse sidor om järnvägen, säger Per Hansson. 

Frågan är vad det finns för vetenskapliga belägg för att exempelvis sädgäss blir allvarligt störda av tågtrafiken.

– Bland annat en holländsk forskargrupp har kommit fram till att öppenmarksfåglar störs vid en bullernivå på 45 dBA. Den gränsen är betydligt längre bort från järnvägen än 350 meter. Vi menar ju at det är högst osannolikt att några större mängder sädgäss, som är väldigt känsliga och skygga såhär på våren innan häckningen, skulle kunna acklimatisera sig och trivas, säger Per Hansson. 

Vill inte tvinga tågen att backa
Naturvårdarnas alternativ är en västlig sträckning av järnvägen. Det har Banverket bestämt motsatt sig med motiveringen att Umeå skulle bli en så kallad säckstation, som man måste backa ut ifrån. 

Nu ska Miljööverdomstolen ta ställning till om förslaget till kompensationsåtgärder räcker för att rädda Umeådeltats kvalitéer som fågelskyddsområde.

– Vi är så glada att Miljööverdomstolen nu har satt en press på Banverket att verkligen ta fram alternativ. Miljööver-domstolen har visat att man månar om saklighet, säger Per Hansson. 

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se