Stor andel svenskar negativa till judar

Fem procent av svenskarna är tydligt negativa och fördomsfulla mot judar. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet och Forum för levande historia, som publiceras på tisdagen. Betydligt fler, över 30 procent, har vissa fördomar eller är kluvna i sitt förhållande till judar.

– Det som har varit problemet väldigt länge är att antisemitismen på många sätt har förnekats eller bagatelliserats eller att man har sett det som ett problem isolerat till marginella politiska extremgrupper, säger idéhistorikern Henrik Bachner, en av författarna till rapporten. 

– Vad vi nu ser, tydligare än tidigare, är att det absolut inte är så, utan detta är delvis folkliga fördomar, säger Henrik Bachner.

Rapporten är den första större undersökningen av svenskarnas attityder till judar.

3 000 tillfrågade
Knappt 3 000 personer har besvarat frågor och fått ta ställning till påståenden om judar. En klar majoritet, nära 60 procent, avvisar helt antisemitiska fördomar. Men i flera fall har rapportförfattarna överraskats av hur många som accepterat fördomsfulla påståenden om judar.

26 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att ”judarna har stort inflytande över världsekonomin”. 18 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att ”judarna har stort inflytande över medierna”. Men det finns andra exempel.

– Ett sådant som är förvånande är den höga andel som anser att man inte kan tänka sig en svensk statsminister som också är jude. Det är en av fyra som instämmer i detta. Det tyder på att ganska många, tror vi, definierar svenskhet på ett sätt som utestänger judar, säger Henrik Bachner.

Muslimer mer negativa
Muslimer är betydligt mer negativa mot judar jämfört med resten av befolkningen i Sverige. 39 procent av vuxna muslimer är tydligt antisemitiska, enligt rapporten, jämfört med fem procent för hela befolkningen.

– Vi tror att den överrepresentationen delvis kan förklaras av påverkan från den politiska kultur som dominerar väldigt mycket i arabvärlden och vissa muslimska länder – en politisk kultur där antisemitismen är förhållandevis legitim och propageras av, i många fall regimer, ledande medier och religiösa auktoriteter och att detta påverkar också muslimska minoriteter i någon utsträckning i Sverige och Europa, säger Henrik Bachner.

Israelisk-palestinska konflikten påverkar
Konflikten mellan Israel och palestinierna påverkar också antisemitismen, enligt rapporten. Drygt en fjärdedel av de som svarat instämmer helt eller delvis i påståendet att ”judarnas behandling av palestinierna påminner om nazisternas behandling av judarna”.

– Den israelisk-palestinska konflikten orsakar inte antisemitism. Däremot kan den på olika sätt aktivera redan existerande fördomar mot judar. Den kan också användas för att artikulera eller rättfärdiga antisemitism, säger Bachner.

Som en del i rapporten har man också försökt jämföra främlingsfientligheten mot judar och muslimer i Sverige, alltså hur många som är öppet fientliga och exempelvis vill förvägra judar eller muslimer religionsfrihet och rösträtt.

Fler är negativa till muslimer
Resultatet pekar på att fientligheten är betydligt större mot muslimer än mot judar, säger Henrik Bachner.

– Främlingsfientlighet och socialt avståndstagande, men också diskrimineringsberedskap är mer utbredd i förhållande till den muslimska gruppen än till den judiska, säger idéhistorikern Henrik Bachner.

Ola Henriksson
ola.henriksson@sr.se