Arbetsmiljöverket kontrollerar riskerna i trafiken

I Sverige är det många arbetstagare som under arbetstid kör i trafiken. Antalet ökar och det blir alltmer vanligt att antingen köra firmabil eller egen bil i arbetet. Under den senaste 10-års perioden har 140 arbetstagare omkommit i arbets-olyckor i trafiken. Under föregående år omkom 19 arbetstagare i vägtrafik-olyckor under arbetstid.

Arbetsgivarna ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I det ingår att bedöma riskerna för att köra i arbetet, samt vidta de åtgärder som krävs med anledning av detta för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas.

Det är viktigt att se till att de anställda har tillräckligt med tid för att köra säkert, har kunskap om fordonets beskaffenhet, är medvetna om vikten av att vara utvilad och nykter samt respektera hastighetsbestämmelser mm.

Den 15-19 maj genomför Arbetsmiljöverket en riksomfattande kampanj med fokus på trafiksäkerhet. I Norrbottens län kommer arbetsställen inom stat, kommun och landsting att inspekteras.