Revisorskritik mot hemtjänsten

Det finns en rad problemområden inom hemtjänsten på Gotland som behöver åtgärdas för att öka säkerheten och ändamålsenligheten, anser revisorerna.
Det är revisionsfirman Komrev som på uppdrag av kommunrevisorerna granskat 35 hemtjänstärenden och funnit att det finns brister i myndighetsutövningen, rutinen för handläggning, dokumentation och uppföljning. ''De riktlinjer som tillämpas i kommunen är inte tillräckligt stödjande för en korrekt handläggning ur ett rättssäkerhetsperspektiv'', anser revisorerna. Det finns också skillnader mellan vilka hemtjänstinsatser som beslutats och vad som faktiskt har gjorts.