Mystisk thriller i sex delar

Djupet – Lärarhandledning

22 min

Lärarmaterial till Djupet

Ett svenskt örlogsfartyg sprängs på Östersjön i närheten av en rysk gasledning. Alla i besättningen befaras omkomna och omständigheterna kring händelsen är oklara. Mysteriet kring vad som egentligen har hänt blir startskottet på en allvarlig militär upptrappning mellan Sverige och Ryssland.

 

För 27-åriga Hedda Henriksson innebär krisen ett plötsligt karriärssprång. Hon befordras snabbt till kommunikationsansvarig på det ryska energibolaget som äger gasledningen och blir utsedd att föra informationskriget mot Sverige. I takt med att media, svensk underrättelsetjänst och ledningen på det ryska energibolaget utreder olyckan, inser Hedda att det finns andra, mer mystiska förklaringar till vad som hänt. Något som verkar sammankopplat med hennes personliga familjetrauma…

Ljuddramat ”Djupet” visar på skarpsinnig berättarglädje kring en mystisk svensk skärgårdssägen i samspel med politisk thriller om globala energikällor, som innehåller allt från spänning, geopolitik, starka känslor och personligt drama. Det gör att Djupet passar mycket väl att använda som inspirationskälla för ämnesövergripande arbeten i svenska, samhällskunskap och fysik.

Syfte med lärarhandledning

Använda ”Djupet” som samtals- och diskussionunderlag kring hållbara energikällor, samhällsfrågor och källkritiskt tänkande. Skapa intresse för ljuddrama som litterär och kulturell upplevelse samt som inspiration och utgångspunkt vid textproduktion av olika texttyper.

 Arbetsuppgifterna är kopplade till centrala innehållet för årskurs 7-9 i svenska, samhällskunskap och fysik.

 ”Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.”

”Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.” 

                                                                                          (Lgr11, Centralt innehåll svenska åk 7-9)

”Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.”

”Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.”

”Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.” 

                                                                                          (Lgr11, Centralt innehåll samhällskunskap åk 7-9)

”Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.”

”Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.”

                                                                                        (Lgr11, Centralt innehåll fysik åk 7-9)

 Två arbetssätt

”Djupet” öppnar upp för flera ämnesövergripande användningsområden. För att tydliggöra denna möjlighet till dynamik är lärarmaterialet uppdelat i två spår: diskussionsfrågor och skrivuppdrag, som är vanliga texttyper inför nationella proven i årskurs 9. Tanken med skrivuppdragen är att lärarmaterialet till ”Djupet” ska kunna användas som träning eller repetition inför delprov B och C.

Det första spåret lyfter frågeställningar som skapar förståelse för dramaturgin, mediernas roll som informationsspridare och opinionsbildare samt hur nyhetsvärderingar kan påverka människors bilder av omvärlden. Spåret öppnar också upp till frågeställningar och källkritisk granskning av de för- och nackdelar som finns med naturgas som energikälla.

Mer om spår 1- Diskussionsfrågor

Det andra spåret är inspirerat av huvudpersonen Heddas yrke som kommunikatör. Det är en skrivuppgift som tränar olika texttyper baserat på avsnittens olika innehåll. Detta spår tränar också begreppsförståelse inom de områden som lyfts i dramat, bland annat sjöfart, politik och försvarsmakt. Uppgiftens texttyp och kommunikationsval är anpassat efter avsnittets dramaturgi och som hjälp finns stödmall för innehåll och textstruktur.

Mer om spår 2 - Skrivuppdrag

De båda spåren plockar upp olika delar från det centrala innehållet i Lgr11 och kan användas var för sig eller tillsammans. Från Sveriges Radio P3 Serie är det viktigt att poängtera att lärarmaterialet är uppbyggt så att det går att använda både i sin helhet eller utifrån de delar som passar elevgruppen bäst. Lärarmaterialet är skapat så att läraren inte behöver lyssna på serien som förberedelse, utan endast behöver läsa igenom material och förbereda elevernas arbetssätt.

Lärarhandledningen som PDF 

Hela lärarhandledningen som PDF

Diskussionsfrågorna till spår 1 finns som pdf-fil HÄR

Skrivuppdrag och begrepp till spår 2 finns som pdf-fil HÄR.

För att ge en helhetsbild kring frågeställningar och skrivuppdrag presenteras även diskussionsfrågor och begrepp till skrivuppdragen tillsammans under respektive avsnitt.

Arbetssätt

Det finns flera arbetssätt som passar ”Djupet”. Tanken är att lyfta frågeställningar och argument efter att ni lyssnat på ett avsnitt. Det finns dock alltid en fördel i att repetera tidigare reflektioner och analyser inför varje avsnitt. Gör därför en kort paus efter introt och agera utifrån lässtrategin att förutspå, ”Vad tror vi kommer att hända i det här avsnittet?”

Inför varje avsnitt presenteras begrepp och uttryck . Dessa är till hjälp inför lyssnandet av avsnittet samt som skrivstöd för språk 2, Skrivuppdrag. Utgå ifrån gruppens språkliga förutsättningar när ni arbeta med dessa innan ni lyssnar.

För att skapa möjlighet till egen reflektion innan diskussioner i större sammanhang föreslås arbetsmodellen EPA, (Enskilt - reflektera först själv, Par - visa och berätta för en parkamrat, Alla - diskutera i större grupp.) Förslagsvis kan eleverna spara sina egna reflektioner i en loggbok, som sedan kan användas för individuellt arbete med spår 2, Skrivuppdrag.

Djupet - Del 1

Begrepp:

marinens korvett
befordra
förlist
kölhalas
örlogsflotta
kommunikations-ansvarig
sjömil
Gjuta olja på vågorna.
skyddsområde
tystnadsplikt
bränningar
Gå genom rutan.
politiskt och militärt oberoende
delge
 
Spår 1 - Diskussionsfrågor

 Dramats ryska gasföretag, Baltic Gas och det politiska spelet anspelar på verkligheten och gasledningen, Nord Stream i Östersjön.

-   Vad skapar Baltic Gas för associationer. Varför det?

-   Vad tänker du om Heddas befodring? Varför det?

-   Varför är det så viktigt att vinna ”mediakriget”?

Spår 2 - Reflekterande text - Vad kommer ljuddramat ”Djupet” handla om?

Reflektera över vad du tror ljuddramat ”Djupet” kommer handla om och varför du tror det. Använd gärna begreppen från avsnittet. Avsluta reflektionen med en punchline om dina förväntningar och vad du tror att du kommer få ut av att lyssna på ljuddramat ”Djupet”.

Djupet - Del 2

Begrepp

väpnad konflikt
offentliggöras
legendar
varningsklockorna ringer
stridsflyg bestyckade med kärnvapen
benägenhet
ökänd
Putins kaffeflicka
cold case-avdelningen
uppriven
bedrift
 
 Spår 1 - Diskussionsfrågor

 Walter Kruger beskrivs som en ökänd legendar i poliskåren.

-   Vad vet du om honom?

-   Vilka associationer får du kring Walter?

-   Vad i dramat och vilka andra erfarenheter får dig att göra dessa kopplingar?

Gunnel ber Hedda skicka filmen.

-   Vad tycker du om att Gunnel ber Hedda skicka filmen? Varför tror du att Gunnel ber Hedda om filmen? Vad får dig att tänka så?

Spår 2 - Debattartikel,  Ska Petter stanna kvar på det ryska örlogsfartyget?

Det är ett ryskt hangarfartyg med kärnvapen riktade mot Stockholm som hittar och plockar upp den överlevande elitsoldaten Petter Anderberg. Hedda anser att Petter måste lämna fartyget snarast, men Walter säger att Petter för allt i världen inte får lämna fartyget. Skriv en debattartikel där du antingen tar Heddas eller Walters ställning.

Djupet - Del 3

Begrepp

tungt bestyckad
potentiellt problem
flippat
spridas som en löpeld
konspirationer
oåterkalleligt
ökänd
komplett
marinbiolog
terroriserat
vansinnesdåd
lojalitet
 

Spår 1 - Diskussionsfrågor

På sociala medier sprids en film som visar att HM Slite exploderat. Är det en rysk torped som orsakat explosionen eller är det en olycka? Gunnel anklagar Walter för att vara konspirationsteoretiker. Walter litar inte på Sveriges Radio. Avsnittet slutar med att Hedda är på väg till Aktuellt med ett förfalskat vittnesmål: hennes film som ryssarna har förvanskat till Baltic Gas fördel.

-   Vem kan Hedda lita på? Varför det?

-   Vad kommer ”svenska folket” att tro efter Aktuellt? Varför kommer de tänka så?

-   Vem kan ”vi” lita på? Hur påverkade blir vi av Fake News? Vad kan vi göra för att inte påverkas?

Spår 2 - Artikel,  Beskriv HM Slites förlisning i en dagstidning

Artiklar är den vanligaste formen av text i en dagstidning och skrivs av journalister. Hur skulle nyheten med explosionen och Baltic Gas beskrivas i en dagstidning? Troligtvis på olika sätt, beroende på artikelns avsändare. Använd begrepp från tidigare avsnitt och skriv en artikel om händelsen. Utgå ifrån den fakta som bygger på vad Hedda, Walter eller nyhetsankaret på Aktuellt har tillgång till.

Djupet - Del 4

Begrepp

politiskt sprängstoff
tillförlitlig
Skotten i Sarajevo
gå till botten med
landsförrädare
respirator
traumatiserad

Spår 1 - Diskussionsfrågor

I Aktuelltstudion bekräftar Säpo att filmen är äkta och att Petter Anderbergs mål var att starta krig mellan öst och väst genom att sänka sitt eget skepp och ge ryssarna skulden.

-   Varför bekräftar Säpo att filmen är äkta?

-   Vad menar Säpo med ”vår generations ’Skotten i Sarajevo’"?

-   Är det Hedda som har lyckats förhindra ett tredje världskrig?

Walter tror inte på teorin om ”vår generations ’Skotten i Sarajevo’”. Hans engagemang beror på andra anledningar.

- Varför engagerar sig Walter i förlisningen av HM Slite?

- Vad bygger Walter sitt antagande på och vad är Heddas roll?

- Vad tänker ni om Walters teori? Varför då?

Spår 2 - Insändare, Vad anser du är orsaken till händelsen i Östersjön?

Påståendet att Petter Anderberg är en terrorist är ett politiskt sprängstoff som engagerar på sociala medier och i tidningsinsändare. Vem bär skulden för förlisningen? Vems är skulden för att ett terrordåd som detta kan ske? Är det Petters? … Säpo? …regeringens? …eller Baltic Gas? Sägs sanningen i Aktuellt? Vilka andra teorier finns?

Skriv en insändare där du tar ställning för en teori till sprängningen av HM Slite. Berätta vem du anser bär ansvaret för alla döda och vad du tänker om denna politiska situation? Använd begrepp från tidigare avsnitt i kombination med ett personligt språk.

Djupet - Del 5

Begrepp

utfärda
psykos
missförstå
löper en mur
rikslarm
paranoida vanföreställningar
trovärdig
torna upp sig
skäligen misstänk
lufsiga stil
ömsesidigt
lägga korten på bordet.

Spår 1 - Diskussionsfrågor

Innan Petter Anderberg blir skjuten berättar han sin version av händelsen, att det var ryssarna som sprängde HM Slite. Han berättar sedan om hur han kunde överleva, trots det kalla vattnet.

-   Vad tänker ni kring det han säger? Vad tror ni om hans berättelse?

-   Vad kan Petters version av situationen få för konsekvenser? Varför då?

Harry berättar om vad som hände när Heddas pappa försvann. Delar av berättelsen förklarar Heddas minnesbild och kan kanske förklara varför Ester mår som hon gör.

-   Vad tänker ni om Harrys berättelse?

-   Hur har pappans försvinnande påverkat Hedda och Ester? Varför tror ni att det är så?

Spår 2 - Reportage - Om Hedda och/eller Ester

Ett reportage är uppbyggt som en artikel, men har ett personligt språk som innehåller känslor och sinnesintryck som skribenten har upplevt när hen samlat fakta, intervjuat och besökt platser.

Heddas roll i dramat gör att hon är intressant att göra ett reportage om. Även Esters personlighet och liv kan bli ett spännande reportage. Gör ett reportage om Hedda och/eller Ester. Beskriv personlighet, liv, uppväxt och roller i dramat. Välj en utgångspunkt för att informera om fakta. Glöm inte att beskriva och måla upp bilder.

Djupet - Del 6

Begrepp

förmyndare
annektera
häpnade
släppa garden

hotbild
runskrifter
ren instinkt
bärsärk
väsen

Spår 1 - Diskussionsfrågor

Hedda är inte bara en bricka i ett politiskt spel utan också en viktig pusselbit för flera traumatiska familjeöden. Så förutom ryssarna och SÄPO försöker Walter använda henne i eget syfte.

De olika parterna har växlande intentioner med Hedda och hennes syster Ester.

-   Vilka är Baltic Gas intentioner med Hedda?

-   Vilken är SÄPOs roll och vad har Yosefs för relation till Hedda och Ester?

-   Vilka intentioner har Walter med Hedda och Ester?

Djupet är både en politisk thriller och en mystisk skärgårdssägen som spinner igång fantasin och konspirationsteorier.

- Vad vill författaren säga oss med sitt drama?

- Vilka olika associationer och sammankopplingar kan göras med det politiska läget idag, Nord Streams gasledningar i Östersjön och en hållbar global energiförsörjning?

Spår 2 - Recension - Djupet, en politisk thriller

” …Tänk om jag hade vetat då, att de val som jag gjorde skulle få sådana konsekvenser, att jag skulle ställas inför krafter som inte gick att förklara…”

Du har lyssnat på ”Djupet”, en politisk thriller med övernaturliga inslag. Vad tycker du om dramat? Vad har dramats personligheter och dramaturgi gett dig för upplevelser och insikter? Skriv en recension, där du sammanfattar dramats handling och ger dina subjektiva tankar kring det du lyssnat på. Hänvisa även till klassdiskussioner och de arbetsuppgifter som du gjort i samband med lyssnandet. Avsluta med ett personligt omdöme.