EKOT GRANSKAR

Faktaruta: Så har vi räknat

2:01 min
  • 30 svenska företag genererar tillsammans utsläpp som motsvarar över 800 miljoner ton CO2

  • I beräkningarna ingår utsläpp från hela livscykeln för de produkter och tjänster företagen säljer 

  • Vissa företag redovisar inte utsläpp, i de fall det varit möjligt har vi då gjort egna uppskattningar 

Hur har vi räknat?

Vi har utgått från publik information från ett 50-tal svenska företag som, baserat på verksamhet och storlek, bör vara bland de mest klimatpåverkande svenska företagen. Vi har sedan valt att sammanställa utsläppen från de 30 av dem.  

I benämningen svenskt företag, har vi tagit med företag som har sitt huvudkontor i Sverige, som är noterade på Stockholmsbörsen eller som på annat sätt har en påtaglig svensk anknytning. 

Inkluderat i beräkningarna är utsläppen från företagens hela värdekedja, alltså såväl direkta (scope 1 och scope 2) som indirekta utsläpp (scope 3). De indirekta utsläppen inkluderar bland annat utsläpp från inköpta råvaror och material samt utsläpp från användning av sålda produkter och tjänster. För de flesta svenska storföretagen ligger de stora utsläppen i scope 3.

Vi har hämtat vår information från årsredovisningar och rapportering till Carbon Disclosure Project samt från intervjuer med representanter för företagen och experter.

Det företag (Volvo AB) som vi uppskattar har de högsta utsläppen har vi ingen exakt siffra på. Men baserat på utsläpp som deras konkurrenter med liknande verksamhet rapporterar och intervjuer med företaget och experter uppskattar vi att företagets utsläpp från hela värdekedjan överstiger 200 miljoner ton.

Andra företag, som företagen i livsmedelssektorn, gör beräkningar för delar av sortimentet som gör att det går att göra rimliga antaganden om storleken på utsläppen. Dessa är därför med i beräkningarna.

Utsläpp från andra företag som antagligen är betydande som Atlas Copco, och Alfa Laval, Peab och JM finns inte med i sammanställningen eftersom vi bedömt att det inte går att  göra en oberoende analys som vi känner oss trygga med.

Totalt rör det sig om drygt 840 miljoner ton CO2e för de 30 företag som är med i Ekots beräkningar. 

Siffran från EU-medborgares utsläpp, är hämtade från Eurostats beräkningar av EU -medborgares växthusgasuttryck för 2019 uttryckt i CO2e (koldioxidekvivalenter) som senast beräknades 2019. Då var växthusgasavtrycket för en EU-medborgare 8,36 ton CO2e. (inte att förväxla med carbon footprint som i bland används i EU sammanhang som är lägre då det enbart inkluderar växthusgasen koldioxid) 


Vilka felkällor finns det? 

När man slår ihop företags utsläpp och inkluderar indirekta utsläpp kommer vissa utsläpp beräknas dubbelt. I svenska företags fall så kommer tex delar av Preems utsläpp också att räknas hos alla de företag som har transporter och tankar sina fordon hos Preem. Arlas utsläpp från försäljningen i Sverige hamnar också hos Ica, Coop och Axfood osv.

Men eftersom majoriteten av utsläppen i vår redovisning kommer från globala exportföretag som har den absoluta merparten av sina utsläpp i andra länder blir dubbelräkningen inte så stor.

Å andra sidan så vet vi missar stora utsläpp orsakade av svenska företag att flera företag, tex Atlas Copco och Alfa Laval inte rapporterar hela sina utsläpp, och finns inte med i våra beräkningar.

Man ska också vara medveten om att den här typen av beräkningar är komplicerade. Företagens uppskattningar av sina utsläpp kan ändras drastiskt beroende på vilka antaganden de gör och vilka begränsningar de ställer upp. 

 

 Är de indirekta utsläppen de svenska företagens ansvar?

 Ja, men inte enbart. De flesta svenska storföretagen har fått sina klimatmål godkända av den FN-kopplade organisationen Science Based Targets. Där åtar de sig att minska utsläppen i hela sin värdekedja. Ett led i det arbetet är att förmå underleverantörer och kunder att redovisa sina utsläpp och sätta mål för att minska dem. Det är alltså ett delat ansvar. En fordonstillverkare har därigenom ansvar för de utsläpp som uppstår när deras fordon körs, men det har också bensinbolaget, åkeriföretaget, företaget som beställt godstransporten och ytterst kunden som köper varan.