Fel i rapportering om Ebba Buschs uttalande om islamister (UPPDATERING 10 MAJ)

Ekots ansvarige utgivare Klas Wolf-Watz och Radio Swedens redaktionschef Gaby Katz skriver med anledning av felaktig översättning i rapportering kring påskkravallerna. Felen har rättats till. TEXTEN HAR UPPDATERATS 10 MAJ.

De senaste dagarna har det uppmärksammats felaktigheter i Radio Swedens rapportering kring Ebba Buschs uttalande i Ekots Lördagsintervju nyligen.

I ett av Sveriges Radios uppföljande inslag på arabiska och tillhörande inlägg på Facebook hade ordet islamister översatts med ordet muslimer. Tidskriften Doku berättar på torsdagen att ett liknande fel funnits i en publicering av Radio Sweden Somaliska. En egen genomgång som Sveriges Radio gjort visar att fel också funnits i en löptext publicerad av Radio Sweden Kurdiska. I själva inslaget var dock rätt ord använt.

Att nu samma typ av felaktighet funnits i flera av Radio Swedens publiceringar kring samma nyhet ser vi allvarligt på och vi beklagar att uttalandet framställdes på fel sätt. Vi kommer att gå igenom vad som hänt och vad som behöver göras för att undvika att det händer igen.

All vår journalistik ska vara opartisk och saklig. Publicerar vi felaktigheter ska vi rätta dessa, vilket vi nu också gjort. Dessutom har vi lagt till en text att rättelse har skett för att upplysa alla som läser det att tidigare versioner har innehållit fel.

Gaby Katz, redaktionschef Radio Sweden

Klas Wolf-Watz, chef och ansvarig utgivare Ekot


Uppdatering 10 maj 2022

Ingen systematik i de fel som skedde

Ekochefen Klas Wolf-Watz och Gaby Katz, redaktionschef för Radio Sweden skriver mot bakgrund av de felaktigheter som förekommit i Radio Swedens rapportering och med anledning av de senaste dagarnas debatt. I denna redogörelse finns allt det vi nu kommit fram till.

Det har nu gått ett antal dagar sedan vi skrev den ovanstående texten. Vi ville ta den tid som behövdes och har nu genomfört den genomgång som vi utlovade i vår tidigare text. Genomgången ger oss klarhet i vad som gått fel vilket vi vill redogöra för samt också redovisa de åtgärder vi nu sätter in för att säkerställa våra framtida publiceringar.

De allra flesta publiceringar i huvudämnet, alltså Ebba Buschs uttalande om påskkravallerna är helt korrekta från Radio Swedens språkgrupper. Totalt gjordes 25 publiceringar* av Radio Swedens språkgrupper i ämnet med tillhörande publiceringar i sociala medier (inte alla inslag publiceras via sociala medier). I fem publiceringar, baserade på tre inslag, finns fel. Full redogörelse av dessa finns nedan.

Slutsatser från vår genomgång

De allra flesta av Ekot Radio Swedens publiceringar kring Ebba Busch uttalande är korrekta. De felaktiga översättningarna gäller 5 av totalt 25 publiceringar. Efter att ha gått igenom dessa fel står det klart för oss att det inte finns någon systematik i de fel som skett.

Vi baserar dessa slutsatser på följande:

  • Skilda lag av reportrar och arbetsledare har ansvarat för de olika publiceringarna.

  • Det vanligaste arbetssättet på Radio Sweden är att central grundproduktion från den svenskspråkiga delen av Ekot tas vidare till språkgrupperna och översätts. Artiklarna har följt den rutinen och utgått från de svenskspråkiga publiceringarna, fel har inte fortplantats mellan grupperna.

  • Vår bedömning efter de samtal vi haft med de berörda är att det i samtliga fall varit frågan om misstag, oavsiktliga sådana.

  • Det finns svårigheter i att översätta vissa begrepp som både har olika betydelse och laddning i olika språk

  • Översättningar har brustit i noggrannhet.

  • I några fall har rutiner inte följts, när det gäller kurdiska har det varit otydligt att genomgång av underrubrik och rubrik alltid ingår i hela publiceringen.

  • Stress har varit en faktor i ett av fallen.

Tidigare publiceringar

Med anledning av det inträffade har språkgrupperna inom Ekot Radio Sweden gått igenom omkring ett tusen publiceringar bakåt i tiden för att säkerställa att inte liknande fel gjorts.

Tre publiceringar av dessa tusen har vi nu behövt rätta. Det gäller inslag i december 2021 som var en del av en granskning av socialtjänsten och omhändertagande av barn.

De tre inslagen är gjorda av tigrinja, somaliska och arabiska - se nedan.

Åtgärder efter vår genomgång

Antalet fel och brister som framkommit vid denna sammantagna genomgång är visserligen få, men konsekvenserna av felaktigheterna gör att Ekots ledningsgrupp nu fattat beslut att uppdatera och förstärka våra rutiner ytterligare:

1.     Vi stärker arbetsledningen på Radio Sweden med två personer. Vi inleder rekryteringen omedelbart.

2.     Vi stärker också rutiner kring kontroll av inslag och rättelser och kompetensen kring detta ska höjas genom utbildningsinsatser.

3.     Vi förbättrar systematiken kring översättningar bland annat genom att konsultera ytterligare extern kompetens för svårtolkade eller svåröversatta ord eller begrepp (redan idag använder vi oss av översättare).

4.     Vi behöver säkra bemanningen och återväxten till Radio Swedens språkgrupper som är små och sårbara. Sedan tidigare ingår vi i Sveriges Radios traineeprogram med fokus på minoritetsspråken, men vi ser över om fler åtgärder är nödvändiga.

KD:s ställningstagande kring Ekots valintervjuer

Vi vill först och främst be om ursäkt för de felciteringar som skedde av Ebba Buschs uttalande i Ekots Lördagsintervju. Vi tar mycket allvarligt på att detta har hänt.

Vi vill också kommentera den begäran om ett möte som Kristdemokraterna bett att få kring våra publiceringar. Mötet skulle enligt ett Facebookinlägg ” kvalitetssäkra den information som svenska folket nås av ” utifrån att  ”Vi….har just upptäckt allvarlig desinformation från ett stort public service företag” och som fredagen den 6 maj, utmynnat i ett övervägande av en bojkott av våra valintervjuer från partiets sida.

Påståendet att vi på ett systematiskt sätt skulle ha spridit desinformation, vilket handlar om avsiktligt spridande av falsk information saknar förstås helt grund, vilket vår redogörelse nu också visar. Vi vill därför återigen dementera alla påståenden om att dessa misstag på något sätt skulle ha skett medvetet eller vara riktade mot någon enskild person eller parti.

Vi vill att Kristdemokraterna deltar i våra valutfrågningar, vi tycker det är viktigt att Ebba Busch likväl som alla andra partiledare finns med i våra utfrågningar eftersom det är en viktig del av vår valbevakning. Vi vill att våra lyssnare ska få tal del av alla partiers argument innan de bestämmer sig vad de ska rösta på. Därför hoppas vi förstås att KD:s övervägande i frågan till slut landar i ett beslut att delta.

Vi ska granska alla lika vilket vi gör. Tyvärr kan vi göra fel, då får vi först och främst rätta. Vi ska också tydligt publicera rättelsen med hänvisning till att det funnits tidigare fel. Detta för att man vid källan ska kunna ta del av det som är korrekt, vilket vi nu gjort i de aktuella fallen.

Men att som ansvarig utgivare möta ett politiskt parti för en diskussion kring våra publiceringar är för oss inte aktuellt. De publiceringar vi gör på Ekot kommer att diskuteras och ibland kritiseras. Men granskningen av vår journalistik, där vi förklarar hanteringen, sker inte politiskt utan av Medieombudsmannen eller Granskningsnämnden. Det står vem som helst fritt att anmäla oss dit för granskning och det är förstås helt korrekt. Men vi avser att även fortsatt hålla på att det bör vara armlängds avstånd mellan politiker och nyhetsredaktioner, och det borde gälla vilket medieföretag som helst.

Vår verksamhetsidé bygger på att våra lyssnare har förtroende för vårt innehåll. Därför är varje avvikelse i vår rapportering där trovärdigheten kan ifrågasättas, något vi alltid tar på största allvar. Vi ska vara sakliga, korrekta och opartiska. Någon gång ibland blir det fel, det ska vi alltid ta på största allvar. Oavsett om misstaget är stort eller litet, eller vem som drabbas. Det är vårt löfte som våra lyssnare ska kunna lita på.

Klas Wolf-Watz, chef och ansvarig utgivare Ekot

Gaby Katz, redaktionschef Radio Sweden

* En publicering är antingen ljud med tillhörande webbtext eller en publicering i sociala medier.

FAKTA KRING GENOMGÅNGEN AV EBBA BUSCHS UTTALANDE

Arabiska

Arabiska gruppen publicerade inslag om uttalandet 22/4 och 25/4 där rätt terminologi användes. Den tredje publiceringen den 26/4 blev fel. Där användes ordet ”muslimer” istället för ”islamister”. Även tillhörande FB-inlägg innehöll samma fel.

Vår genomgång visar att felöversättningen gjordes under en stressig nyhetsdag men granskades enligt rutin av en producent. Producenten missade dock den felaktiga översättningen. Felet följde sedan med till FB-inlägget.

Publiceringarna är alla rättade sedan förra veckan.

Kurdiska

Kurdiska gruppen publicerade inslag om uttalandet 22/4 där rätt terminologi användes. I inslaget den 25/4 användes korrekt terminologi men i en underrubrik användes ordet ”muslimer” istället för ”islamister”.

Underrubriken är rättad.

Reportern blandade samman de två begreppen och ville variera texten.

Inslaget granskades av en producent. Men underrubriken kontrollerades inte. Rutinen är att gå igenom hela publiceringen, och att rubrik och underrubrik ingår i detta har varit otydligt.

Somaliska

Somaliska gruppen publicerade ett inslag 25/4 med en felaktig bildtext. Översatt till svenska löd den ”Ebba anklagar polisen för att de inte dödade många muslimer”.

Att på detta vis enbart använda ordet ”muslimer” som en synonym för ”islamist” som gjorts i bildtexten var felaktigt.

Ekot har varit i kontakt med Ida Gure som är Sveriges enda auktoriserade översättare från svenska till somaliska. Enligt Gure finns inte någon vedertagen motsvarighet till ordet ”islamist” som vi använder det i väst. För att komma så nära som möjligt den svenska innebörden av ordet ”islamist” så rekommenderar hon motsvarigheterna till ”muslimsk extremist” och ”islamisk extremist”.

När det gäller ordet ”döda” i bildtexten står det klart att översättningen inte hanterats på ett sånt sätt att det överensstämmer med det Ebba Busch sa på svenska.

I själva inslaget citeras inte heller Ebba Busch korrekt. Istället för att ordagrant återge citatet gjordes en sammanfattning som brast i saklighet. I en nyhetspodd publicerad 22/4, översattes ordet islamist med ”de som använder islam för att begå brott” .

Felen berodde på hantering av översättning från svenska till somaliska som brast i noggrannhet. Och felen har inte noterats av producent.

Alla fel har rättats under denna och förra veckan. Bildtexten lyder nu: ”Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch”.

FEL UPPHITTADE I GENOMGÅNGEN AV 1000 TIDIGARE INSLAG

Somaliska: I ett inslag den (21/12/20) sades att majoriteten av de barn som omhändertas är utlandsfödda. Korrekt är större andel. Inslaget är rättat.

Arabiska: I inslaget (21/12/21) redogjordes för innehållet i en DO-rapport om risken för diskriminering av enskilda barn som inte var relevant i sammanhanget. I samma inslag används termen "etniskt svenska" barn. Den rätta termen är "barn med svensk bakgrund". Inslaget har rättats.

Tigrinja: I ett inslag (21/12/22) framförs kritik mot socialtjänsten. Redaktionen hade sökt socialtjänsten men inte fått svar. Att socialtjänsten inte svarade redovisades inte i inslaget. Socialtjänstens perspektiv framgår inte heller i inslaget. Inslaget är relaterat till ett komplett inslag men står inte för sig själv.
Inslaget har därför avpublicerats.