Formulär för förlossningsupplevelser utvärderas

0:32 min

På förlossningsavdelningar i Sverige får nyblivna mammor sätta poäng på sin förlossning. Meningen är att hitta mammor som fått en negativ upplevelse och riskerar att må dåligt efteråt. I en studie på Akademiska sjukhuset i Uppsala tar man nu reda på vad den här poängsättningen egentligen fångar.

Forskarna hoppas att studien ska leda till att kvinnor får bättre stöd och uppföljning efter förlossningen. Nästan var tionde kvinna som föder barn har en negativ förlossningsupplevelse. Enligt en nationell rutin skattar nyförlösta kvinnor sin förlossningsupplevelse på skalan 1–10, men det är ännu okänt vad mätningen fångar. I en studie på Akademiska sjukhuset ska mätmetoden för första gången valideras för att kunna ge nyförlösta bättre stöd och uppföljning.

Nästan var tionde kvinna som föder barn har en negativ förlossningsupplevelse enligt en skattningsskala för nyförlösta, men vad fångas egentligen? Nu ska mätmetoden för första gången valideras i en studie på Akademiska sjukhuset.

- Det finns ett stort kliniskt värde i att, för första gången, validera den mätmetod som idag används för att identifiera negativ förlossningsupplevelse. Genom kunskap erhållen i detta projekt kan stödet och uppföljningen efter negativ förlossningsupplevelse optimeras, säger Frida Viirman, barnmorska på Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet.

I studien, som startade i september 2020, ska forskarna undersöka vad kvinnor inkluderar i skattningen av sammantagen förlossningsupplevelse på en 10-gradig skala. Den kvalitativa delen av studien utgörs av intervjuer, medan den kvantitativa av består av enkäter i form av det validerade frågeformuläret Childbirth Experience Questionnaire, CEQ, som med 22 frågor mäter fyra kända dimensioner av förlossningsupplevelse.

I studien inkluderas samtliga svensktalande kvinnor, 18 år eller äldre, som fött levande barn vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Dessa ombeds skatta sin förlossningsupplevelse enligt rutin och tillfrågas om att besvara enkäten CEQ. Ett mindre urval kvinnor intervjuas om hur de tänkte när de skattade sammantagen förlossningsupplevelse.

- Förhoppningen är att projektet ska bidra till att fylla kunskapsluckan kring vad skattning av sammantagen förlossningsupplevelse på skalan 1-10 fångar. Med ökad kunskap kan vi förebygga negativa konsekvenser för såväl kvinnan, hennes anhöriga, vården och samhällsekonomin, framhåller Frida Viirman.