Frågor och svar om Världens Barn

Vem står bakom Världens Barn?

Världens Barn är en av Radiohjälpens största kampanjer och ett samarbete med 13 bistånds­-organisationer, SVT och Sveriges Radio P4. Världens Barn är inte bara en insamling, utan ett brett informations- och solidaritetsprojekt och en folkrörelse som engagerar stora delar av det ideella Sverige.

Hur fördelas pengarna?

Svenska organisationer med ett 90-konto och som uppfyller Radiohjälpens krav på kompetens, professionalitet och finansiell kontroll kan ansöka om att bli partnerorganisation. Enbart Radiohjälpens partnerorganisationer kan söka projektmedel. Det är sedan Radiohjälpen som granskar ansökningar från partnerorganisationerna och Radiohjälpens styrelse som beslutar vilka projekt som beviljas medel.

Hur vet vi att pengarna når fram?

Radiohjälpen stödjer enbart väl beprövade och strategiska partners som har god kapacitet att genomföra projekten och att följa upp pengarna. Alla projekten genomförs dessutom tillsammans med lokala organisationer, eftersom det är på lokal nivå som man bäst vet vilka behoven är. När en organisation ansöker om medel så måste de, utöver att beskriva projekten som ska genomföras, även visa upp en plan för hur de ska följa upp projektet och berätta hur väl det lyckats. När projektet sedan är genomfört lämnas en slutrapport som granskas av både Radiohjälpen och en extern revisor. Radiohjälpen besöker varje år olika projekt, ibland även för att dokumentera dem i radio och TV.

Hur mycket går åt till administration?

En viss administration är absolut nödvändig för att garantera kvalitet i biståndet. Annars finns risken att pengarna inte kommer fram eller gör nytta. För att få ha ett 90-konto får en ideell organisation använda högst 25 procent av medlen för att finansiera sin egen administration och insamling. Inom Världens Barn får max 15 procent användas till insamling och administration av de deltagande organisationerna. Inom administrationskostnaderna ryms revison i Sverige för att kontrollera att pengarna kommer fram och att de använts på ett korrekt sätt. För övriga organisationer som får medel från Världens Barn får max 7 procent gå till administration.

Varifrån kommer pengarna?

Riksinsamlingen genomför insamlingen ute i landet bland de deltagande organisationerna och ett stort antal skolor, föreningar, företag, kyrkor och tiotusentals engagerade i landets 290 kommuner. Till sin hjälp har organisationerna anställt ett centralt kampanjkansli och regionsamordnare ute i landet.  SVT samlar in till Världens Barn genom TV-inslag och en insamlingsgala under hösten, och Sveriges Radio P4:s kanaler engagerar sina lyssnare genom radioinslag, tävlingar och lokala evenemang. Till Radiohjälpen och Världens Barn kommer det in gåvor, minnesgåvor och testamenten löpande, under hela året.

Hur många projekt talar vi om?

Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett femtiotal projekt inom Världens Barn, ofta spridda i över 30 länder världen över. För att läsa mer om några utvalda projekt besök VärldensBarn.se. För listor över alla beviljade projekt besök Radiohjälpen.se.

Hur ser de projekten ut?

Det finns en stor variation bland projekten men de har gemensamt att de jobbar för barns framtid och att de alltid utgår från barns rättigheter med fokus på alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Här kan du läsa om några av projekten inom Världens Barn: VärldensBarn.se.

Går pengarna som jag skänker till Världens Barn till barn på flykt också?

Världens Barn är inte främst en insamling för barn på flykt, men naturligtvis finns det Världens Barn-projekt även i områden drabbade av väpnad konflikt och dess närområden. Världens Barn har sitt främsta fokus på att skapa långsiktiga, förebyggande insatser som skapar hållbara strukturer och möjligheter till utveckling, och majoriteten av stöd går därför till utvecklingsprojekt. En liten del går vanligtvis även till humanitära insatser, och en del av utvecklingsprojekten sker i områden med stora humanitära behov.

 Varför går pengarna inte till svenska barn?

Radiohjälpen och de deltagande organisationerna är medvetna om att det finns barn som lever i utsatthet även i Sverige, men Radiohjälpens styrelse har beslutat att just denna insamling ska gå till de allra mest utsatta barnen i några av världens mest sårbara länder. Flera av de deltagande organisationerna har även verksamhet för barn i Sverige och Radiohjälpen driver även insamlingen Kronprinsessan Victorias fond till förmån för barn i Sverige med funktionsnedsättning - läs mer på www.radiohjalpen.se/victoria eller besök respektive organisations webbplats.

Är bistånd så bra egentligen, hindrar det inte mer än det hjälper?

Precis som all annan verksamhet kan bistånd som bedrivs på fel sätt få negativa följder. Ett bistånd som baseras på vad givarna vill ge och inte på vad landet och dess befolkning verkligen behöver kan aldrig bli effektivt eller långsiktigt. Därför är den lokala förankringen så oerhört viktig och alla projekt genomförs tillsammans med lokala organisationer. Det garanterar att pengarna används inom de områden där det finns behov och skapar varaktig förändring och ett lokalt ägande i samarbetslandet. Stödet inom Världens Barn går till verksamheter som vi sett fungerat under flera år och som verkligen gett resultat. Ett bistånd som bedrivs på det sättet stärker de lokala samhällena, ökar deras egen förmåga att klara av både plötsliga och utdragna kriser och bidrar till en genuin förbättring för människorna som lever där.