Musikhjälpen 2020

Hit går pengarna från Musikhjälpen 2020

Hälsa är en mänsklig rättighet. Ändå saknar minst halva världens befolkning tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård. Under Musikhjälpen 2020 samlade vi tillsammans in 48 071 000 kronor, för att ingen människa ska lämnas utan vård.

Nu har Radiohjälpens styrelse beslutat vilja organisationer och projekt som beviljats stöd från insamlingen.

Klicka på kartan för att läsa mer om projekten.

SVENSKA RÖDA KORSET I PALESTINA, 4 MILJONER
Den instabila situationen i Palestina, präglad av uppblossande konfliktrelaterat våld och
stora humanitära behov påverkar människors tillgång till sjukvård. Begränsad tillgång till
pre-hospital akutsjukvård kan bland annat innebära att akuta olyckstillstånd eller allvarlig
sjukdom förvärras. Adekvat uppföljning och omvårdnad efter sjukhusvistelsen är också en
viktig del av traumavården - för att säkerställa en god återhämtning och goda
vårdresultat. Därför arbetar Svenska Röda Korset för att ge människor i Palestina
(Västbanken och Gaza) tillgång till snabb och kvalitativ sjukvård före och efter
sjukhusvistelsen. Bland annat säkerställer projektet att det finns fungerande ambulanser
och akutmedicinsk personal.

LÄKARE UTAN GRÄNSER I BANGLADESH, 4 MILJONER
Läkare Utan Gränser är en av de största aktörerna som tillhandahåller sjukvård och
humanitär hjälp i världens största flyktingläger i Cox´s Bazar. Hit har närmare en miljon
statslösa rohingyer tagit sin tillflykt från Myanmar.
Verksamheten beräknas nå de omkring 450 000 människorna som bor i lägret.,genom
bland annat att tillhandahålla primärvård via mobila kliniker. Läkare utan Gränser arbetar
med vatten och sanitetinsatser, överlevare av sexuellt våld samt tillhandahåller
psykosocialt stöd och psykiatrisk vård. Under 2021 planerar Läkare utan Gränser bland
annat att genomföra 27 000 öppenvårdskonsultationer, bistå vid 450 förlossningar,
vaccinera 100 000 barn, behandla 700 överlevare av sexuellt våld samt säkerställa att 15
000 människor har tillgång till säkert dricksvatten.

SVENSKA RÖDA KORSET I SOMALIA, 4 MILJONER
I stora delar av Somalia är tillgången till hälso- och sjukvård låg eller obefintlig. Hälsooch
sjukvårdssystemet är svagt med ojämn täckning och har många gånger knappa
resurser. Den begränsade tillgången till grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster är en
stor utmaning som gör att befolkningen är kroniskt utsatt för risker, låg
vaccinationstäckning och utbredd undernäring.
Därför arbetar Svenska Röda Korset med att ge tillgång till grundläggande primärvård av
hög kvalité. Klinikerna erbjuder sjukvård till alla, men behoven i området gör att utsatthet
och efterfrågan är störst från barn och mödrar. Genom projektet får 90 000 personer i
Somaliland och Puntland tillgång till vård genom både fasta och mobila kliniker.

UNICEF I CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN, 3 MILJONER
Centralafrikanska Republiken (CAR) befinner sig sedan 2013 i en väpnad konflikt som
orsakat en humanitär kris. Under pandemin har krisen förvärrats och idag är miljontals
människor i akut behov av humanitärt stöd. Unicef arbetar därför i landet för att stärka
tillgången till hälsovård och sjukvårdssystemen i landet. Bland annat bistår Unicef med
mediciner, utrustning, rent vatten, hygienprodukter samt vidareutbildning till
hälsovårdare. I kampen mot covid-19 distribuerar de även skyddsutrustning till
sjukvårdspersonal.
Därtill säkerställer Unicef att projektet arbetar för att minska undernäring hos barn, bland
annat genom att bygga upp specialiserade enheter på vårdcentraler och sjukhus, men
också med näringsprodukter och utbildning av personal.

WATERAID I ETIOPIEN, 3,9 MILJONER
Rent vatten, sanitet och hygien på sjukvårdsanläggningar är avgörande för bra sjukvård,
minskad risk för spridning av infektioner, patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö för
anställda. När sjukvårdsanläggningar saknar dessa grundläggande förutsättningar sprids
infektioner och sjukdomar snabbt, och samhällen plågas av en försämrad förmåga att
hantera sjukdomsutbrott och epidemier. Det är också helt avgörande för att minska barnoch
mödradödlighet.
WaterAid arbetar för att stärka tillgången till vatten, sanitet och hygien inom
sjukvårdsanläggningar i Oromia-regionen i Etiopien.

LÄKARMISSIONEN I NIGER, 2,5 MILJONER
Niger är ett land som under flera år lidit av väpnade konflikter, men även fattigdom och
bristande tillgång till kvalitativ vård. Tillgången till rent vatten är mycket låg för
människor i projektområdet, och så även tillgången till latriner. Vatten och sanitet är två
avgörande faktorer för att stärka människors hälsa, och motverka spridning av sjukdomar.
Vidare lider många barn av undernäring, vilket kan ge långvariga och allvarliga
konsekvenser här och nu, men också längre fram i ett barns liv. Men många fall av
undernäring kan förebyggas genom tillgång till rent vatten och god sanitet - något som
det här projektet vill arbeta för.
Läkarmissionen arbetar bland annat på vårdcentraler för att minska undernäring och för
bättre hygien och sanitet. Bland annat säkerställs att människor har tillgång till rent
vatten med hjälp av den svenska innovationen 'Solvatten', men också genom att få mer
information om näringsriktig kost. Därtill säkerställs att hälsoklinikerna har tillgång till rent
vatten och sanitet.

ADRA I JEMEN, 3 MILJONER
Jemen är världens nuvarande största humanitära kris och FN räknar med att 22,2 miljoner
människor är i behov av humanitärt stöd och att över 4 miljoner människor är på flykt
inom landet. Behoven av psykosocialt stöd bedöms vara mycket stort hos den
konfliktdrabbade befolkningen. Samtidigt är tillgången till psykosocialt stöd och vård
begränsat i dagsläget.
Projektet syftar till att ge de mest marginaliserade och mest sårbara konfliktdrabbade
människorna psykosocialt stöd och omvårdnad. Genom exempelvis uppsökande
verksamhet ska projektet säkerställa att de som är i störst behov får vård och kvalificerat
psykosocialt stöd.

PLAN INTERNATIONAL SVERIGE I ZIMBABWE, 4
MILJONER
Projektets syfte är att ge 5 000 barn, tonåringar och unga vuxna (10-24 år) i Manicalandregionen
i Zimbabwe bättre tillgång till hälsovård med fokus på sexuell och
reproduktiv hälsa och uppfyllandet av dessa rättigheter. Infrastrukturen för hälsa och
sjukvård är väldigt svag i området och tillgången till adekvat hälsovård, i synnerhet
gällande sexuell och reproduktiv hälsa, är låg.
Genom projektet kommer lokal hälsopersonal att utbildas för att bättre kunna bemöta
och anpassa service till barn, tonåringar och unga vuxna. Mobila kliniker i
projektområdena kommer att nå ut till unga med services som rådgivning och
preventivmedel för att förebygga oönskade och tidiga graviditeter, HIV testning samt
HIV bromsmedicin. Stöd kommer även att specifikt ges till de som utsatts för sexuellt
och könsbaserat våld.

LÄKARE UTAN GRÄNSER I AFGHANISTAN, 4 MILJONER
Efter mer än 40 år av konflikt och osäkerhet har Afghanistans ekonomi och infrastruktur
lagts i ruiner. Sjukvårdssystemet är överansträngt och saknar tillräcklig finansiering och
trots att vissa förbättringar skett under de senaste åren har Afghanistan en av den högsta
mödradödligheten i världen.
För att öka tillgången till mödravård och minska dödligheten och sjukligheten relaterad
till sexuell och reproduktiv hälsa driver Läkare utan Gränser sedan 2012 ett sjukhus i
Khost inriktat på mödravård där de tar emot gravida dygnet runt. Under 2021 planerar
Läkare utan Gränser att inom ramen för projektet bistå vid omkring 35 000 förlossningar,
vaccinera nyfödda, erbjuda familjeplanering, psykosocialt stöd och bedriva andra
hälsofrämjande aktiviteter.

ERIKSHJÄLPEN I BANGLADESH, 4 MILJONER
En majoritet av befolkningen i Bangladesh lever på landsbygden. Utmed de floddeltan
som finns i norra delarna av landet är tillgången till hälso- och sjukvård ofta bristande,
något som försvåras på grund av återkommande översvämningar som försvårar tillträdet.
Här arbetar Erikshjälpen, bland annat med hjälp av flytande sjukhus, för att säkerställa att
barn och gravida samt ammande kvinnor som huvudsaklig målgrupp har tillgång till god
hälsovård som bland annat motverkar undernäring.
Därtill arbetar Erikshjälpen i projektet i flyktingläger i Cox's Bazaar, dit många rohingyska
flyktingar tagit sin tillflykt från Myanmar. Behoven i världens största flyktingläger är stora
och därför arbetar projektet för att förbättra nutritionsstatus och hälsa.

ACT SVENSKA KYRKAN I JORDANIEN, 2 MILJONER
Flyktinglägret Madaba i Jordanien är ett av 13 palestinska flyktingläger i landet. Det
etablerades 1956 och idag beräknas att omkring 9 000 palestinska flyktingar och 3 000
syriska flyktingar bor i lägret, varav omkring 30 % är barn.
För att bidra till en förbättrad hälsa och välmående behövs insatser kring barn- och
mödrahälsa. Därför arbetar projektet för att säkerställa att barn under fem år samt
gravida och ammande kvinnor får tillgång till kvalitativ hälsovård. Bland annat får gravida
tillgång till konsultationer, ultraljudsundersökning och kosttillskott samtidigt som barn
under fem år får tillgång till avgörande kontroller och hälsovård.

PMU I BURUNDI, 1,2 MILJONER
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att varje gravid kvinna ska ha tillgång
till minst fyra besök på en klinik under graviditeten och två besök efter graviditeten.
Bristande tillgång till hälsovård som många gånger också ligger långt bort från hemmet
gör att dessa rekommendationer inte alltid uppfylls. Bristen på transport till sjukhuset
medför stora risker under graviditeten och förlossningen, som i sin tur ökar riskerna för
mödra- och barnadödlighet.
Därför arbetar PMU i Burundi för att säkerställa att transport för gravida och ammande
kvinnor till sjukhus säkerställs. Detta projekt bidrar till att kvinnor kan transporteras till
närliggande klinik med hjälp av motorcykelambulans. Genom att säkerställa att 15 kliniker
i landet kan ge säker och snabb transport för gravida kvinnor på landsbygden förväntas
mödra- och barnadödligheten kunna minskas och kvinnor få den vård de är i behov av i
tid.

RÄDDA BARNEN SVERIGE I JEMEN, 4 MILJONER
I Jemen pågår världens största humanitära kris. 7,2 miljoner människor väntas vara i
behov av behandling mot akut undernäring, nästan 20 miljoner människor saknar
tillgång till hälsovård och nästan lika många saknar tillgång till säkert vatten och sanitet.
Många hälsocentraler och sjukhus har också förstörts eller försvagats under konflikten,
och är idag i behov av stöd för att fungera och kunna tillhandahålla vård till
befolkningen.
Barn är särskilt sårbara i krig och konflikt, och därför arbetar Rädda Barnen Sverige
genom detta projekt för att ge den konfliktdrabbade befolkningen tillgång till livsviktig
hälsovård, arbetar mot undernäring och säkerställer att barn är trygga samt har tillgång
till rent vatten och sanitet. På så vis vill projektet bidra till att minska minska sjukdomar
och dödligheten samt öka välbefinnandet för barn och deras familjer.