Miljö

Metaller i marken – villaägare uppmanas att inte äta egenodlat

1:58 min
  • Det kommunala bolaget Ronneby Miljö & Teknik AB uppmanar de som bor i närheten av den nedlagda deponin i kvarteret Ågården att inte äta grönsaker som de har odlat på sina egna tomter.

  • I ett pressmeddelande skriver bolaget att de markprover som har tagits visar på förhöjda halter av metaller, främst zink, koppar och bly, samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i marken.
  • Fler undersökningar av marken ska göras och tills vidare ska alltså de som bor nära den före detta deponin  inte äta egenodlat .