EU-krav:

Nya tuffa miljökrav – för att skydda även vanliga djur

2:03 min

Det väntas bli nya tuffa miljökrav på den som exempelvis vill hugga skog, bygga vägar. EU-domstolen anser att man i Sverige måste ta mycket större hänsyn än i dag till skyddade djur, växter svampar och andra arter, även om de råkar vara vanliga.

När en skogsägare i västsvenska Härryda ville avverka skog, överklagade Naturskyddsföreningen i Härryda och föreningen Skydda Skogen. Miljöorganisationerna ville stoppa avverkningsplanerna. De menade, att avverkningen skulle skada livsmiljön för bland annat åkergroda.

Ärendet hamnade i Mark och Miljödomstolen i Vänersborg, som begärt att EU-domstolen skulle bedöma hur artskyddsreglerna ska tillämpas. EU:s artskyddsregler medger i princip inte att olika former av exploatering inte får göra att man dödar eller skadar arter som djur, växter eller svampar. Inte heller att man förstör parnings - eller rastplatser.
Men i Sverige har tidigare olika miljömyndigheter utgått från att förbuden endast gäller om åtgärden eller verksamheten påverkar artens bevarandestatus på ett negativt sätt.

I dag meddelade EU-domstolen att Sverige inte tagit tillräckligt stor hänsyn till arter som omfattas av EU:s art och habitatdirektiv. Det här kan leda till strängare krav för verksamhet som påverkar naturmiljön, exempelvis vindkraftverk, vägbyggen och skogsbruk.

Svenska Naturskyddsföreningens jurist Rebecca Nordenstam välkomnar beskedet:

– Det man säger i domen är att skyddet gäller, oavsett om arterna är extremt hotade eller inte. Där har Sverige gjort en annan tolkning, vilket domstolen säger är felaktigt.

Beskedet från EU-domstolen tydliggör att förbuden också omfattar arter som har en gynnsam bevarandestatus, alltså inte är hotade eller sällsynta. Myndigheter kommer behöva ställa större krav på olika typer av försiktighetsåtgärder än tidigare, säger miljöjurist Anna Christiernsson till Ekot.

LRF Skogsägarna:s naturvårdsexpert Gunnar Lindén tror att miljökraven kommer blir tuffare för skogsägare, när också vanliga arter ska värnas:

– Ja jag ser det nog som ganska problematiskt i vissa avseenden. Det finns vissa arter som åkergroda till exempel, som pekas ut i det här fallet, där man säger, att även om åkergrodan är vanlig i Sverige och dess bevarandestatus inte påverkas, så får man ändå inte skada livsmiljön för den här åkergrodan. Och det kan ju försvåra markanvändning, säger Gunnar Lindén, LRF Skogsägarna.