Så hanterar Sveriges Radio personuppgifter

I och med den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation, GDPR, förstärks rätten till de egna personuppgifterna. Syftet är att skydda den personliga integriteten och reglera hanteringen av personuppgifter.

På Sveriges Radio är vi transparenta med hur vi hanterar personuppgifter och vi gör vårt yttersta för att skydda de personuppgifter vi behandlar genom adekvata säkerhetsåtgärder.

Det journalistiska innehållet är undantaget GDPR

GDPR gäller dock inte då någon behandlar personuppgifter i samband med utövande av sin yttrande- eller informationsfrihet. I Sverige innebär det bland annat att sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av grundlagsskyddet i Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen undantas. Inget av det Sveriges Radio sänder, publicerar på webben eller i våra appar omfattas alltså av regleringen.

Även om hanteringen av personuppgifterna inte direkt faller under yttrandefrihetsgrundlagarna undantas behandling som sker för journalistiska ändamål. Hanteringen ska ha ett journalistiskt syfte i någon form. Säkerhetskraven i GDPR måste dock alltid följas.

Till vår publicistiska verksamhet räknas personuppgifter rörande:
• medverkande
• produktionsbolag
• upphovsmän - även journalister, produktionstekniker m.fl. som utformar produkten

Så använder Sveriges Radio persondata

Vi samlar in anonymiserad data för statistik och för förbättring av våra tjänster. Vi använder även persondata som IP-nummer för felsökning i syfte att upprätthålla och vidareutveckla tjänsten. Därtill har vi samarbetspartner som för statistik, men även denna data är anonymiserad. Vill du veta hur Sveriges Radio använder cookies? Läs mer här.

Personuppgiftsförfrågan

Sveriges Radio lämnar inte ut personuppgifter som rör den publicistiska verksamheten. De som kommer att få svar på sin personuppgiftsförfrågan hos Sveriges Radio enligt GDPR är därför främst medarbetare och före detta anställda, besökare i radiohusen samt leverantörer.

Har du en personuppgiftsförfrågan som inte rör Sveriges Radios publicistiska material är du välkommen att fylla i formuläret nedan.

Klicka här för att komma till formuläret.

Personuppgiftsförfrågan rörande Sveriges Radios kamerabevakning

Sveriges Radio utför kamerabevakning i våra lokaler i Kalmar, Jönköping, Karlstad, Malmö och Umeå. Materialet från kamerabevakningen lagras i 30 dagar.

En enskild person som är föremål för kamerabevakning har rätt att begära att sparade personuppgifter raderas samt kan även begära tillgång till eller invända mot behandlingen av personuppgifterna, i det här fallet filmen. En förutsättning för detta är dock att den enskilde kan ange ett rimligt tidsspann och lokalisering när exponeringen för kamerabevakningen ska ha skett. Utlämning av personuppgift kan heller inte ske i de fall andra enskildas personuppgifter finns exponerade i samma material.

Rättslig grund

Sveriges Radio har efter en intresseavvägning gjort bedömningen att Sveriges Radios intresse av att genomföra kamerabevakningen ifråga väger tyngre än den enskildes intresse. Berättigat intresse föreligger således för kamerabevakningen, som görs i syfte att förebygga-, upptäcka- och utreda brott genom övervakning av bevakningsbolaget, lokalt hos Sveriges Radio.

Har du en personuppgiftsförfrågan som rör Sveriges Radios kamerabevakning i Kalmar, Karlstad, Malmö och Umeå är du välkommen att fylla i formuläret för personuppgiftsförfrågan.

Vi behandlar personuppgiftsförfrågningar inom en månad. Uthämtade uppgifter skickas till din folkbokföringsadress.

Om du är prenumerant av nyhetsbrev eller kund i Berwaldhallen så vänder du dig direkt till biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se  med din förfrågan.

Är du inte nöjd med Sveriges Radios sätt att hantera ärendet kan klagomål framföras till behörig tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).