skogen

Så kan vi fatta klokare beslut om skogens liv

1:58 min

Enligt ett förslag från den skogsutredning som just nu är ute på remiss behövs det ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald i skogen.

Tillståndet för och användningen av den svenska skogen debatteras ofta och mycket. Men vi vet för lite om hur skogsekosystemen mår idag för att kunna fatta kloka beslut.

Det är en av slutsatserna i den skogsutredning som nu är ute på remiss. Där föreslås därför att inrätta ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald i skogen.

– Det finns god kunskap. Men det som skulle behövas är att man sammanställer den här kunskapen i ett sådant här råd, så att man kan slå fast vad det råder någorlunda konsensus om och var det finns osäkerheter, säger ekologen Tommy Ek som har varit sekreterare i skogsutredningen.

Han menar att diskussionen om skogen är spretig.

– Många hittar en forskningsrapport som säger någonting, och någon hittar en forskningsrapport som säger något annat. Och det är väldigt många som bara tycker saker, säger han.

Som exempel tar han upp död ved. Dit räknas bland annat nedfallna stammar och grenar som många svampar och insekter är beroende av.

Mängden av död ved i brukad skog har nämligen ökat sedan 1990-talet från 6 till 8 kubikmeter per hektar. Och ökningen skulle kunna vara ett argument för att vi lyckas göra tillräckligt för den biologiska mångfalden.

Men i de artrika gammelskogarna finns hela 80 kubikmeter död ved per hektar. Så hur mycket behövs egentligen i produktionsskogen?

En forskningssammanställning här pekar på att många arter behöver åtminstone 20 kubikmeter död ved per hektar. Och bara utifrån en sådan här samlad bild går det att fatta vetenskapligt underbyggda beslut, säger Tommy Ek.

– Ska vi ha tjugo kubikmeter i något landskap och mindre i något annat, och så vidare? Då blir det informerade beslut i alla fall, istället för att man säger någonting som egentligen inte har något stöd.

Förslaget om ett vetenskapligt råd för att göra den här typen av forskningssammanställningar är nu ute på remiss fram till den 30 april.