screening

Studie: Så kan tusentals strokefall förhindras

2:00 min
  • Dödsfall och eller allvarlig sjukdom skulle kunna förhindras om personer i 75-årsåldern screenas för förmaksflimmer, så att det tidigt sätts in behandling.
  • Det visar en ny och unik studie från Karolinska Institutet, som syftar till att ge Socialstyrelsen underlag nog för att kunna besluta om det här ska införas i Sverige.

– Det är vanligt att gå runt med förmaksflimmer utan att veta om det och då har man en ökad risk för att få stroke eller för att dö tidigare, men man kan inte få någon behandling för det är ingen som vet om att man har det. Det är därför vi vill studera om man med hjälp av screening kunde försöka hitta individer med okänt förmaksflimmer tidigare, och sätta in behandling med blodförtunnande läkemedel, säger Emma Svennberg som är specialistläkare inom kardiologi på Karolinska universitetssjukhuset och en av forskarna bakom studien.

Det finns sedan tidigare studier som konstaterat att ju fler som screenas – alltså när ett större antal människor systematiskt undersöks – desto fler kan man hitta förmaksflimmer hos, men det här är den första i världen som visar att man på det här sättet också kan minska risken för stroke och död. Om landets cirka 210 000 75-76-åringar skulle bli inbjudna till screening kan man, enligt studien, tänka sig att det går att undvika minst 2 300 fall av stroke och eller död.

– Vi bad 75 och 76-åringar komma till screeningmottagning. Om man inte visste om man hade förmaksflimmer eller inte, fick man låna hem bärbar EKG-apparat. Från början visste vi att det fanns ungefär nio procent som hade förmaksflimmer och efter att den här undersökningen var gjord så ökade andelen till tolv procent, så det är en trettioprocentig ökning.

Forskarna bjöd alltså in hälften av alla 75-76-åringar i två regioner i Sverige att undersöka sin hjärtrytm. Hos dem där de hittade nyupptäckt förmaksflimmer satte de in behandling. Den andra halvan var kontrollgrupp, och hade tillgång till sedvanlig vård.

Studien är relevant eftersom hjärt- och kärlsjukdomar var de vanligaste dödsorsakerna både 2019 och 2020 i Sverige. Totalt har 28 000 personer ingått i studien som startade för fem år sedan.

– Sedan följde vi alla, både de som fick behandling, de där vi inte hittade någonting och så de som var kontrollgrupp, för att se hjälpte det att vi letade efter förmaksflimmer och startade behandling? Skyddade det mot stroke eller död? Så ser vi att de som hamnade i screeninggruppen skyddades mot förtida stroke eller död.

Nu ska forskargruppen gå vidare och göra en hälsoekonomisk analys för att titta på kostnadseffektiviteten i screening för förmaksflimmer. Därefter kan Socialstyrelsen ta ställning till om det här bör införas i Sverige, berättar Emma Svennberg.