Sveriges Radios uppdrag i krig och i fred

Sveriges Radio är ett oberoende medieföretag med samma uppdrag i krig som i fred. Företagets och medarbetarnas roll förändras inte på grund av att Sveriges Radio är en del av totalförsvaret.

De senaste dagarna har en debatt ägt rum som handlar om Sveriges Radios roll i totalförsvaret och i händelse av krig. Det finns många frågor kring hur det fungerar och vad det är som gäller. Här försöker vi att besvara dem. 

Sveriges Radios oberoende är grundlagsskyddat i krig och i fred, här spelar både skyddet mot förhandsgranskning samt skyddet för det redaktionella oberoendet i yttrandefrihetsgrundlagen en central roll.[1] Det finns alltså ingen gräns, Sveriges Radio har samma grundlagsfästa oberoende som andra medieaktörer. Grundlagen står över både skrivningar i sändningstillstånd och medelsvillkor.

Till skillnad från många andra medier har Sveriges Radio ett särskilt beredskapsuppdrag som slås fast i sändningstillståndet, Sveriges Radio är också en väsentlig del av det svenska totalförsvaret. P4 är landets beredskapskanal.

Finns det då några försäkringar som vissa medarbetare tvingas göra eller andra uppdrag för personer inom Sveriges Radio i händelse av krig som innebär att oberoendet minskas på grund av Sveriges Radios roll i totalförsvaret? Nej.

På Sveriges Radio finns ett antal medarbetare som har tjänster som innebär att de måste inplaceras i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen. Det här rör medarbetare som kan komma att få tillgång till säkerhetsklassificerad information, det kan exempelvis röra sig om reservplatser.

Samhällsviktig verksamhet är en del av totalförsvaret. Listan över vad som kan betraktas som samhällsviktig verksamhet är omfattande och sträcker sig från exempelvis offentlig förvaltning till transport- och livsmedelssektorn, energiförsörjning och betalningssystem. Här finns alltså ett stort antal privata företag och även på dessa företag blir anställda inplacerade i säkerhetsklass, detta är alltså inget unikt för Sveriges Radio.

Vid inplacering i säkerhetsklass genomförs i alla bolag både en säkerhetsprövningsintervju med den person som ska inplaceras i säkerhetsklass samt en registerkontroll hos Säpo. När Sveriges Radio inplacerar medarbetare i säkerhetsklass sker det med utgångspunkt i företagets beredskapsroll och roll i totalförsvaret, en blankett fylls i och skickas till Säpo med begäran om en registerkontroll. Medarbetare som inplaceras i säkerhetsklass skriver också på en erinran om sekretess mot att röja säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rör SR:s beredskapsuppdrag inom krisberedskapen och totalförsvaret. Ingenting annat.

Inplaceringen i säkerhetsklass av vissa medarbetare innebär således inte att oberoendet förändras eller att någon tilldelas en annan roll än sin vanliga i händelse av krig.

[1] 1 kap. 11 § YGL samt 3 kap. 6 § YGL