Vårt uppdrag

Sveriges Radios uppdrag är att leverera oberoende journalistik och kulturupplevelser till publiken där den finns och kan lyssna.

Vårt uppdrag beslutas av Riksdagen, och ett sändningstillstånd från regeringen sätter ramarna för vad vi ska göra. Det nuvarande sändningstillståndet gäller under åren 2020-2025 och bygger på en bred politisk uppfattning att public service är en kollektiv demokratisk nyttighet som gynnar alla medborgare.

I sändningstillståndet står att Sveriges Radio “ska bedriva ljudradioverksamhet i allmänhetens tjänst och att verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till ekonomiska, politiska och andra intressen.”

För att kunna göra det behöver utbud, arbetssätt och teknik ständigt utvecklas och vi måste förhålla oss till de stora frågor som genomsyrar vår tid.

Utifrån sändningstillståndet har Sveriges Radios ledning bestämt att vi under de närmaste åren kommer att utveckla våra nyheter, digitalt och innehållsligt. Vi tittar på vad framtidens lokala radio ska vara, för att säkerställa att Sveriges största radiokanal P4 - med 3,4 miljoner lyssnare - fortsätter att ge publiken en radio som är närvarande i människors vardag. Vi ser också över radiosporten, evenemangen och tablåerna för att hitta de bästa sätten att nå ut till alla våra målgrupper oavsett hur de vill lyssna.

Sändningstillståndet är uppdelat i några olika delar. Här nedan kommer en kort sammanfattning av dem:

Nyhetsuppdraget

Sveriges Radios nyhetsverksamhet ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och kommentarer kommer till uttryck i olika program. Vi ska också stimulera till debatt och belysa händelser i Sverige och världen, samt granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna.

I nyhetsuppdraget ingår också att Sveriges Radio ska erbjuda ett utbud av nyheter på olika språk för människor i Sverige och i våra närområden som inte kan ta del av nyheter på svenska.

Beredskapsuppdraget

Sveriges Radio är företaget som aldrig tystnar – det är via Sveriges Radio du ska kunna få information även om allt annat i samhället i händelse av kris inte längre fungerar.
Inget annat medieföretag i Sverige har förmågan att på detta sätt nå ut med såväl Viktiga meddelanden till allmänheten (VMA) som annan samhällsviktig information, något som kan vara helt avgörande i en kris- eller krigssituation.

Sveriges Radios operativa beredskapsuppdrag, som vi har haft sedan 1930-talet, är att sända meddelanden med efterföljande information som är av vikt för allmänheten. Syftet är att informera alla som vistas i Sverige så att de har förutsättningar att agera för att exempelvis rädda sig själva, sin egendom eller andra.

Här kan du läsa mer om Sveriges Radios beredskapsuppdrag.

Vid särskilt allvarliga händelser har vissa myndigheter rätt att begära ett så kallat VMA, Viktigt meddelande till allmänheten. VMA handlar om att göra människor uppmärksamma på en omedelbar risk eller hot och informera om hur berörda människor omedelbart ska agera för att skydda sig. Vid VMA avbryter vi sändningarna i samtliga Sveriges Radios kanaler för att snabbt få ut informationen.

Här kan du läsa mer om VMA.

Kulturuppdraget

Sveriges Radio har i uppdrag att bevaka, spegla och kritiskt granska kulturhändelser i olika områden i Sverige och i andra länder. Vi ska också producera egna kulturprogram med särskild vikt på dramaproduktion.

Radio för barn och unga

Sveriges Radio ska erbjuda ett varierat utbud av program för och med barn och unga. Programmen ska på barns och ungas egna villkor förmedla nyheter och fakta, samt kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av Sverige och världen. Vi ska även ta hänsyn till behoven hos barn och unga som tillhör språkliga eller etniska minoritetsgrupper.

Alla ska kunna ta del av Sveriges Radios innehåll

I det nya sändningstillståndet står det att ambitionsnivån när det gäller möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att tillgodogöra sig Sveriges Radios utbud ska höjas och tillgängligheten förbättras. Det långsiktiga målet är att hela utbudet görs tillgängligt för alla medborgare, med prioritet för barn och unga.

I Sveriges Radios uppdrag ingår också att ha ett utbud på de nationella minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Här kan du läsa mer om vårt innehåll på olika språk.

Sveriges Radio ska varje år, i den så kallade public service-redovisningen, redogöra till regeringen för hur bolaget har uppfyllt sitt uppdrag enligt sändningstillståndet.