OLJEUTSLÄPPET

Växter och djur kan ha skadats av oljeutsläppet i Härnösand

1:29 min
  • Hemabs oljeutsläpp i Härnösand kan få följder för växt- och djurlivet i vattnet, det menar Lotta Nygård som är marinbiolog på Länsstyrelsen i Västernorrland.
  • Prover på oljan i vattnet i Härnösand har tagits, men Länsstyrelsen väntar fortfarande på provsvar.
  • "Rent generellt är olja giftigt, och diesel som i det här fallet är mycket av, är extra giftig, den innehåller polyaromatiska kolväten, som kan påverka både djur och växter", säger Lotta Nygård.

Polyaromatiska kolväten:

PAH förekommer till exempel i fossila bränslen och i oljeprodukter. I vatten tenderar PAH att binda till partiklar och sedimentera.

Spill av produkter innehållande PAH, till exempel eldningsolja eller fossila bränslen, kan leda till dess förekomst i mark och vatten.

PAH kan bli mycket långlivade i vattensediment, vilket innebär att vattenlevande organismer är mycket utsatta. Många PAH är eller misstänks vara cancerogena.

Källa: Naturvårdsverket