Viktiga perspektiv i vår journalistik

Sveriges Radios uppdrag är att granska, bevaka och skildra hela samhället. Våra program ska präglas av olika perspektiv och spegla hela landets befolkning, oavsett om det handlar om tal eller musik. Vi ska vara vaksamma så att vi inte för fördomar och stereotyper vidare. Vi ska också hela tiden sträva efter att söka upp de oväntade händelserna och att hitta de nya och oväntade rösterna.

Geografisk spridning

I våra program ska vi belysa det som händer runt om i Sverige, såväl i glesbygd som i små och stora städer. För att få detta breda perspektiv produceras också våra program på olika orter i hela landet. Vi ska också belysa och ge perspektiv på det som händer i andra länder, oavsett om det rör sig om stormakter eller små länder.

Sociala skillnader

Sveriges Radio strävar efter att spegla de olika förutsättningarna för alla som bor i Sverige. Vi ska ha program som är intressanta och berörande oavsett publikens ekonomiska eller sociala förutsättningar. Det handlar om ämnesval och musikval, vilka som bereds plats i programmen och vad olika grupper får kommentera.

Jämställdhet

Vi ska ta ställning för ett jämställt samhälle med lika rättigheter och skyldigheter för män och kvinnor. Vi ska ha program som är lika intressanta och berörande för kvinnor som män. Det handlar om ämnesval och musikval, vilka som bereds plats i programmen och vad män och kvinnor får kommentera. Vi ska också skildra könsstrukturer i samhället, visa förebilder, medverka till debatt och aktivt leta medverkande och experter av det underrepresenterade könet.

Etnisk och kulturell mångfald

Alla lyssnare ska, oavsett bakgrund, kunna känna igen sig i våra program. Vi ska beskriva, granska och levandegöra det mångkulturella Sverige i vårt ordinarie programutbud på ett självklart och naturligt sätt, vilket inte utesluter program om etnicitet och kulturell mångfald.

Mångfald innebär att vi väljer ämnen, musik och perspektiv på ett inkluderande sätt och bekämpar uppdelningen ”vi och dom” samt att medverkande, experter och källor har olika etnisk och kulturell bakgrund.

Vi låter i alla typer av sammanhang medverkande av olika etnisk och kulturell bakgrund framträda som individer och inte i första hand som representanter för den egna gruppen. Vi nämner etnisk bakgrund bara då det är relevant. Vi ska också vara försiktiga i användandet av ordet invandrare eftersom detta är en icke-homogen grupp med personer som har vitt skilda erfarenheter och bakgrund. Det är begränsande att enbart belysa en person utifrån ursprung när det finns en mängd andra aspekter.

Sveriges Radio har också i uppdrag att göra särskilda program på invandrar- och minoritetsspråk. De lagstadgade minoritetsspråken har en särställning. Därför sänder vi på samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska) och romani chib. Språket jiddisch uppmärksammar vi i våra program.

I övriga nyhetssändningar och program innebär det att vi också ska rapportera om nyheter och frågor som berör dessa grupper. Samarbete över redaktionsgränserna, så att medarbetare från SR International, Sameradion och Sisuradio medverkar i alla typer av program, är ett självklart sätt att arbeta med mångfald i utbudet.

Livsåskådning

I vår rapportering ska vi inte ange religiös tillhörighet annat än om det är relevant i sammanhanget. För publiken ska det också tydligt framgå om en person då uttrycker sin egen, högst personliga åsikt, eller om det är troligt att hon eller han talar för en religiös grupp i stort. Ord som ”fundamentalist”, ”militant”, och ”islamistisk” ska användas med stor urskiljning.

Funktionsnedsättning

Om någon har en funktionsnedsättning nämner vi det bara om det är relevant. Vi ska vara vaksamma så att vi i våra program inte medvetet understödjer fördomar om människor med funktionsnedsättningar.

Vi har ett särskilt uppdrag att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning. Det gäller både programinnehåll, tillgänglighet och hörbarhet i radioprogram och på webben samt information om Sveriges Radio och vårt utbud. Vi ska särskilt tänka på att inte använda bakgrundsljud på ett sådant sätt att de som har nedsatt hörsel får svårare att uppfatta innehållet.

Sexuell läggning

I våra program utgår vi inte ifrån att heterosexualitet är norm för alla. Vi nämner sexuell läggning bara om det är relevant. Vi ska också vara vaksamma så att vi i vår rapportering inte understödjer fördomar om t ex homo- och bisexuella samt transpersoner.

Ålder

Åldern på en person som förekommer i våra program ska bara anges om det är relevant. Men alla åldersgrupper ska höras i våra program och lyssnare ska oavsett ålder kunna komma till tals utan att behöva företräda sin egen åldersgrupp. Samtidigt får vi vid val av ämne, musik, tempo och perspektiv inte bli okänsliga för olika åldrars behov. I valet av exempelvis programledare, reportrar och medverkande kan vi också motverka ålderssegregering.