En mångfald av perspektiv i vårt innehåll

Att ge plats åt fler röster och starka berättelser för att skapa en större förståelse är en viktig fråga för oss på Sveriges Radio. Vårt uppdrag är att granska, bevaka och skildra hela samhället. Alla som bor i Sverige ska höras och vi ska öka bevakningen av svagt bevakade ämnen och geografiska områden. Vi ska erbjuda dig som lyssnar olika perspektiv i form av röster, idéer och ämnen och vara noga med att inte föra vidare fördomar och stereotyper. Vår ambition är att alla ska hitta något som är relevant och intressant hos Sveriges Radio.

Geografisk spridning

I Sveriges Radios utbud ska vi belysa det som händer runt om i Sverige såväl i glesbygd som i små och stora städer. För att få detta breda perspektiv produceras också våra program på olika orter i hela landet. Vi ska också ge perspektiv på det som händer i andra länder oavsett om det rör sig om stormakter eller små länder. I en värld där globala förändringar och rörelser märks tydligt även på lokal nivå är det viktigt att vi journalistiskt skildrar sambanden, till exempel hur arbetstillfällen påverkas av förändringar i världsekonomin.

Sociala och ekonomiska skillnader

Vi strävar också efter att spegla att vi som bor i Sverige har olika förutsättningar. Vi ska producera innehåll som är intressant och relevant oavsett vilka sociala och ekonomiska förutsättningar du som lyssnar har. Det handlar om ämnesval och musikval, vilka som får medverka och vilka perspektiv som lyfts fram.

Jämställdhet och alla människors lika värde

Om någon i våra program framför åsikter som strider mot principen om alla människors lika värde ska det bemötas. I det ingår att vi också är skyldiga att bemöta åsikter som strider mot ett jämställt samhälle med lika rättigheter och skyldigheter för män och kvinnor. Utbudet ska vara lika intressant och relevant oavsett könstillhörighet. Det handlar om ämnesval och musikval och att vi över tid har en balans i vilka som hörs i programmen som medverkande och experter.

Bakgrund och erfarenhet från olika kultursfärer

Du som lyssnar ska, oavsett bakgrund, kunna känna igen dig i vårt utbud. Vi ska beskriva, granska och levandegöra det mångkulturella, nutida Sverige i vårt ordinarie programutbud på ett självklart och naturligt sätt. Våra val av ämnen, musik, medverkande, experter och källor ska spegla bredden av perspektiv i samhället. Det gäller bakgrund och socioekonomisk erfarenhet liksom olika kultursfärer och språkområden. I sändningar och publiceringar nämner vi bara en medverkandes etniska bakgrund när det är relevant för sammanhanget.

Minoritetsspråk

Sveriges Radio har i uppdrag att producera innehåll för alla åldrar på de fem nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Vårt utbud ska bidra till att stärka de nationella minoriteternas språk, kultur och identitet. I uppdraget ligger också att producera innehåll på andra minoritetsspråk. Det utbudet riktas till lyssnare som har annan bakgrund än svensk, som bor i Sverige och som behärskar svenska mer eller mindre bra. Vi ska också rikta oss till lyssnare som är nyanlända och som efterfrågar nyhetsutbud om Sverige som utgår från deras perspektiv och behov. Frågor som berör minoritetsspråksgrupper ska också på ett naturligt sätt ingå och synliggöras i utbudet som helhet med samarbete över redaktionsgränserna.

Livsåskådning

I vår rapportering ska vi bara ange religiös tillhörighet om det är relevant i sammanhanget. För dig som lyssnar ska det också tydligt framgå om en person då uttrycker sin egen, högst personliga åsikt eller om det är troligt att personen talar för en religiös grupp i stort.

Funktionsnedsättning och tillgänglighet

Om en medverkande har en funktionsnedsättning nämner vi det bara om det är relevant. Vi ska vara vaksamma så att vi inte medvetet understödjer fördomar om personer med funktionsnedsättningar eller vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning. Sveriges Radio har ett särskilt uppdrag i sändningstillståndet att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning. De ska höras och lyftas fram på egna villkor precis som vem som helst som medverkar i Sveriges Radio.

Vi ska tillgängliggöra och utveckla utbudet så att så många som möjligt kan ta del av Sveriges Radios innehåll. Det innebär bland annat att vi ska hålla en hög kvalitet när det gäller hörbarhet, begriplighet och funktioner som underlättar för dig som lyssnar att ta del av innehållet. Vi ska särskilt tänka på att inte använda bakgrundsljud på ett sådant sätt att personer som har nedsatt hörsel får svårare att uppfatta innehållet. Vi ska också erbjuda särskilt anpassat innehåll för i huvudsak lyssnare och användare som har kognitiva funktionsnedsättningar.

Sexuell läggning

Vi nämner sexuell läggning bara om det är relevant, och vi utgår inte ifrån att heterosexualitet är norm för alla. Vi ska också vara vaksamma så att vinklar, uttryck och språkbruk i innehållet inte understödjer fördomar och förmedlar stereotypa bilder av hbtqi+-personer.

Ålder

Åldern på en person som förekommer i våra publiceringar ska bara anges om det är relevant. Men alla åldersgrupper ska höras och lyssnare ska oavsett ålder kunna komma till tals utan att behöva företräda sin egen åldersgrupp. Samtidigt ska vi vara medvetna om olika förutsättningar och vad som efterfrågas i olika åldrar när vi väljer ämne, musik, tempo och perspektiv. I valet av exempelvis programledare, reportrar och medverkande kan vi också motverka ålderssegregering.

Medarbetare och företagskulturen

För att kunna erbjuda dig som lyssnar många olika perspektiv i vårt utbud krävs en mångfald av perspektiv bland alla oss som jobbar på Sveriges Radio. Vi arbetar därför aktivt och strategiskt med att attrahera, rekrytera och introducera nya medarbetare som på olika sätt bidrar till innehållet och vårt uppdrag. Vi strävar också efter att alla som jobbar hos oss gemensamt bidrar till en inkluderande och lärande företagskultur som främjar samarbete, innovation och arbetsglädje.