اخراج از کار به دلیل خودداری از زدن واکسن کرونا، قرص ضد کرونا، تغییر برنامه درسی روابط جنسی، جشنواره اکرم عثمان

2:30 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن