ادامه دادگاه مرد ایرانی در استکهلم-پشتیبانی آلمان از عضویت سویدن در ناتو-بازگشایی سفارت سویدن در اوکراین-سفر خبرنگاران بخش فارسی|دری به شمال

1:43 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن