استعفای نخست وزیر، نسبت میزان آزمایش کرونا و فوت مبتلایان، داستان آفتاب حقیقی حایزه گرفت و خبرهای دیگر

2:55 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن