بحث ناتو در مناظره رهبران احزاب پارلمانی؛ پیشنهاد حفاظت بهتر از شناسنامه‌های الکترونیکی؛ امام یوله سویدن را ترک کرد و رای دهندگان تازه‌وارد

2:14 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن