ترک بزهکاری و دشواری ورود به بازارکار، قاچاق انسان از اوره سوند به سوئد، بازگشایی مکاتب دخترانه کمیته سویدن در افغانستان و خبرهای دیگر

2:37 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن