تشدید اخراج افراد فاقد اجازه اقامت، پیشنهاد محرمانگی در پرونده های جنایی، دشواری‌های یادگیری زبان سوئدی از راه دور و خبری دیگر

2:33 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن