تغییر مقررات قرنطین؛ بررسی ممنوعیت حجاب در مکتب از سوی دادگاه عالی اداری؛ بهبود شرایط دریافت کمک‌هزینه بیماری؛ بیست سال پس از مرگ فادیمه

2:50 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن