توافق احزاب دست راستی درباره بودجه سایه، فرصت بیشتر برای تشکیل دولت به مگدالنا اندرشون، محکوم بودن برخی رپ خوانان سویدن به جرائم

2:27 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن