توقف فعالیت‌های سیاسی حنیف بالی، اختصاص ده میلیارد کرون در ارتباط با کرونا، تحقیق برای حفظ امنیت کودکان در برابر خشونت والدین

1:58 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن