خطر اعدام حبیب چعب در ایران، ایجاد یک واحد سیار جراحی، هشدار پولیس امنیتی سویدن از تبلیغات افراطی در پیوند به پاندمی در اینترنت و اخبار دیگر

2:50 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن