درخواست عضویت سویدن به ناتو؛ واکنش احزاب به تصمیم سوسیال دموکرات‌ها و ترکیه مانع عضویت سویدن در ناتو نمی شود

2:15 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن