دو دانشمند آمریکایی برنده جایزه نوبل پزشکی، افزایش دزدی نوجوانان، وضعیت ناروشن مترجمان نیروهای سوئد در افغانستان

2:39 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن