رهبر سوسیال دموکرات نامزد نخست وزیری، جشنواره سینمایی سماع، دو برادر متهم به جاسوسی، توصیه واکسین کرونا بر کودکان ۵ تا ۱۲ ساله و خبر دیگر

2:44 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن