سویدن و فنلند درخواست عضویت به ناتو میدهند، ان لینده این درخواست را امضا کرد، اردوغان به عضویت سویدن نه میگوید و دیدار نخست وزیر با جو بایدن

2:27 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن