مبتلاشدن نخست وزیر کشور به کوید، کمک به پژوهشگران در خطر در افغانستان، آخرین هواپیمای تخلیه از افغانستان به سویدن رسید و لغو تور میلودی

2:58 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن