محدودیتهای جدید، کودکان خارجی‌تبار و اداره خدمات اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگی و جایزه بزرگ خبرنگاری برای کارمندان بخش فارسی رادیو سوئد

2:23 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن