مناطق جدید در کشور شامل مناطق آسیب پذیر شد؛ با دریافت دو دوز واکسن نیاز به تست نیست؛ نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان و اخبار دیگر

2:34 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن