ورود طالبان به ناروی و اعتراض فعالان افغان به این مسئله، پلیس به دنبال بیش ۱۰-هزار پناهجویی است که باید کشور را ترک کنند و خبر دیگر

2:59 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن