پیشنهاد ماگدالنا اندرشون، همچون رهبر جدید حزب سوسیال دموکرات‌ها، استقبال از رفع محدودیت‌ها و هشدار از فروپاشی نظام صحی و اقتصادی افغانستان

2:27 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن