پی آمد تعطیل شعبه های کاریابی، سیاست زیست محیطی، اختلال در حرکت قطارها، واژه های جدید در زبان سوئدی

2:26 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن