کمک اتحادیه اروپا به مردم افغانستان برای جلوگیری از پناهندگی، کاهش مالیات برای صاحبان درآمد کم و متوسط، خریداران موادمخدر در اینترنت بیشتر ا

2:39 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن