گشایش پارلمان؛ آسیب پذیری زنان از کرونا؛ آمار بلند بیکاری درازمدت؛ اعلام بودجه بخش فرهنگ و ورزش و گفتگو با روزنامه نگار افغان

2:31 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن