جلسه بیست و یکم دادگاه مرد ۶۰ ساله؛ حکم غیابی بازداشت مظنون انفجار یوتبوری ؛ نمایش فیلمی در باره زندگی افراد ترانس و بارداری و خطرات کوید

2:30 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن