تعطیل همیشگی یکی از رآکتورهای سوئد. افزایش حقوق بازنشستگی تضمینی، قتل یک تن به ضرب گلوله، کاهش تعداداعضای سندیکاهای کارگری

2:29 min
خلاصه خبرهای بخش فارسی - دری رادیو سوئد را اینجا بشنوید